Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Οκτώβριο_2020, υπολογίσθηκε ως εξής:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ_2020

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑ (€/MWh)
Αιολικά 45,46
Φ/Β 44,79
ΜΥΗΣ 46,96
Βιομάζα 48,39
ΣΗΘΥΑ 48,39

ΠΗΓΗ