Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνεχίζονται καθώς η επόμενη ΚΑΠ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την ευημερία των επικονιαστών για τα επόμενα χρόνια και οι τρέχουσες συζητήσεις θα καθορίσουν το μέλλον της.

Η ΜΚΟ BeeLife σημειώνει ότι συνεχίζει να υποστηρίζει την κοινή θέση με άλλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ ότι οι τρέχουσες προτάσεις για την ΚΑΠ στερούνται φιλοδοξίας. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχει στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεών της για βιωσιμότητα και να βασιστεί σε μια πραγματικά «πράσινη» συμφωνία, θα απαιτούσε μια πιο σημαντική αλλαγή πολιτικής.

Ωστόσο, βρίσκουμε σημαντικές διαφορές εστιάζοντας στις τρεις διαφορετικές θέσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τη ρύθμιση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Ο κανονισμός θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να κατευθύνουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων τους. Καθώς κάθε χώρα καταρτίζει ένα σχέδιο, το υποβάλλει στη συνέχεια στην Επιτροπή για αξιολόγηση και έγκριση. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου για στρατηγικά σχέδια δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Συνολικά, οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανταποκρίνονται καλύτερα στη δέσμευση να σταματήσουν και να αντιστρέψουν την πτώση των επικονιαστών.

Η BeeLife δίνει έμφαση σε ορισμένα βασικά σημεία που απαιτούν περαιτέρω προσοχή: τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (GAEC). Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει επί του παρόντος στο GAEC 8 να διατηρήσει τις εναλλαγές καλλιεργειών σε αρόσιμες εκτάσεις. Ενώ το Κοινοβούλιο στοχεύει συγκεκριμένα την εναλλαγή καλλιεργειών, το Συμβούλιο διευρύνει το πεδίο εφαρμογής συμπεριλαμβάνοντας και άλλες πρακτικές όπως η διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Επιμένουμε ότι η αμειψισπορά πρέπει να διατηρηθεί και να στοχευτεί ως η πρωταρχική και απαραίτητη πρακτική, καθώς διασφαλίζει όχι μόνο την προστασία του εδάφους, αλλά επίσης μειώνει την εξάρτηση από τα φυτοφάρμακα και πιθανώς τα λιπάσματα. Αν και η διαφοροποίηση θα μπορούσε να είναι μια επωφελής πρακτική, η εναλλαγή των καλλιεργειών πρέπει να παραμείνει κεντρική.

Μια άλλη διαφορά μεταξύ των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγκειται στο GAEC 9. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τουλάχιστον 5% της αρόσιμης γης που προορίζεται για τα λεγόμενα μη παραγωγικά χαρακτηριστικά (χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων). Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στοχεύει στη μείωση αυτού του τομέα σε 3% εάν εμπλέκονται μόνο μη παραγωγικές περιοχές. Το Συμβούλιο προτείνει επίσης να εισαχθούν καλλιέργειες αλίευσης ή καλλιέργειες σταθεροποίησης αζώτου στο GAEC 9 και, στην περίπτωση αυτή, να αυξηθεί η προστατευόμενη έκταση στο 5%.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η ΜΚΟ αυτά τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη εφοδιασμού της άγριας ζωής με πόρους και βιότοπους όλο το χρόνο (επιπλέον, συνήθως εφαρμόζονται μόνο το χειμώνα κατά την εναλλαγή καλλιεργειών). Ως εκ τούτου, η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια καταλληλότερη απάντηση στον στόχο της GAEC 9 για τη στήριξη της βιοποικιλότητας καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους. Παρατηρούμε, ωστόσο, ότι μια πιο φιλόδοξη πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 10% των μη παραγωγικών περιοχών. Οι μη παραγωγικές περιοχές μπορούν δυνητικά να παρέχουν και να υποστηρίζουν υπηρεσίες οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της επικονίασης και της καταπολέμησης των παρασίτων.

Επιπλέον, επισημαίνεται η σημασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών μέσω των υποχρεωτικών απαιτήσεων διαχείρισης (SMR), των κανόνων της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, τη καλή μεταχείριση των ζώων και το περιβάλλον. Ειδικότερα, οι SMR σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να καθιερώσουν την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών ως κριτήριο επιλεξιμότητας για πληρωμή βάσει του πρώτου πυλώνα. Πρέπει να περιλαμβάνουν τα άρθρα 53 και 67 του κανονισμού 1107/2009:

  1. η απόδειξη της συνεπούς εφαρμογής της IPM σε εθνική κλίμακα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για οποιοδήποτε κράτος μέλος προκειμένου να χορηγήσει έκτακτη άδεια για τα φυτοφάρμακα 
  2. οι αγρότες πρέπει να καταχωρίσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων τους και αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό, έτσι ώστε οι άλλοι αγρότες να ενημερώνονται για τους πιθανούς κινδύνους για την εργασία τους (π.χ. μελισσοκόμοι, βιολογικοί παραγωγοί κ.λπ.). Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στον εξοπλισμό των SMR για τη βελτίωση των ελέγχων και την προώθηση της μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων και, συνεπώς, τον περιορισμό της παρουσίας τοξικών και ρύπων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για να διασφαλίσουν ότι η μπάρα για την ΚΑΠ αυξάνεται. Η BeeLife καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατηρήσει και να ενισχύσει τη συνολική του θέση. Ωστόσο, και οι τρεις θεσμικοί φορείς, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο, πρέπει να εξετάσουν σοβαρά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχει η μελλοντική ΚΓΠ. Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη βιωσιμότητα και τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας μέσω των διαφορετικών στρατηγικών της απαιτεί τις σωστές αποφάσεις σήμερα.

ΠΗΓΗ