Σας γνωρίζουμε ότι στις 21/09/2020 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4032 Β΄ η υπ’ αριθ. 9269/246316 Κ.Υ.Α. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036 με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (L 309)». Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ανωτέρω ΚΥΑ, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων που θα χορηγούνται εφεξής καθορίζεται στα επτά (7) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους και η διάρκεια ισχύος των υφιστάμενων πιστοποιητικών παρατείνεται στα επτά (7) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους. Η υποχρέωση, επομένως, της ανανέωσης των πιστοποιητικών σε ισχύ μετατίθεται κατά δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους. Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει, πριν τη λήξη ισχύος των πιστοποιητικών τους (βάσει των νέων δεδομένων) να εξεταστούν για να ανανεώσουν την ισχύ τους για επτά (7) επιπλέον έτη, Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΠΗΓΗ