Μετά την ψηφοφορία της 11ης Σεπτεμβρίου στην επιτροπή Envi του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιο της νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα, τα μέλη της Copa και της Cogeca, που εκπροσωπούν τους αγρότες, τους ιδιοκτήτες δασών και τους συνεταιρισμούς τους, θεωρούν ότι, ακόμη και αν ορισμένες βελτιώσεις στις προτάσεις της Επιτροπής προτάθηκαν από την Com Envi, Η έκθεση εξακολουθεί να μην καλύπτει επαρκώς τον ρόλο της γεωργίας και της δασοκομίας και τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει αυτή η νομοθεσία σε αυτούς τους τομείς, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Επιπλέον, η κατανομή των ψήφων δείχνει ξεκάθαρα την πολυπλοκότητα του ζητήματος και την ποικιλομορφία των απόψεων μεταξύ των μελών των βουλευτών του Com Envi.

Η στρατηγική σημασία της παραγωγής τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο συγκεκριμένα, όπως συμβαίνει στην πιο σημαντική πολυμερή περιβαλλοντική συμφωνία για την κλιματική δράση: άρθρο 2.1.β της “συμφωνίας του Παρισιού” για την προσαρμογή του κλίματος και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά τρόπο αυτό δεν απειλεί την παραγωγή τροφίμων. Οι ευρωπαίοι αγρότες και οι γεωργο-συνεταιρισμοί θα ήθελαν να δουν τον βασικό τους ρόλο στον τομέα τους στην εξασφάλιση της καλύτερης αναγνώρισης της επισιτιστικής ασφάλειας και την αναφορά στο άρθρο 2.1.β της “Συμφωνίας των Παρισίων” που επισημαίνεται στο κείμενο της νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα.

Με την ευκαιρία, οι Pekka Pesonen, Copa και Cogeca Γενικός Γραμματέας τόνισαν ότι «Από το 1990 ο γεωργικός τομέας σημείωσε τις σημαντικότερες μειώσεις των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με μείωση 20%. Ο ρόλος της γεωργίας στην επίγεια απομόνωση άνθρακα, με ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των μόνιμων λειμώνων, των διαπολιτισμικών καλλιεργειών και της δασοκομίας είναι υψίστης σημασίας. Οι προσπάθειες της ευρωπαϊκής αγροτικής κοινότητας να προσαρμοστούν σε συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες, διασφαλίζοντας συνεχώς την επισιτιστική ασφάλεια και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, χρειάζονται βιώσιμη χρηματοδότηση παράλληλα με τη συνεχή καινοτομία εργαλείων και μεθόδων παραγωγής.»

Συνέχισε, εξετάζοντας περαιτέρω την προτεινόμενη απότομη αύξηση του κλιματικού στόχου της ΕΕ το 2030: «Δυστυχώς, κατά την άποψη της Copa και της Cogeca, η προτεινόμενη απότομη αύξηση του στόχου της Ένωσης για το κλίμα το 2030 κατά 60% σε σύγκριση με το επίπεδο του 1990 θα έφερνε μεγάλες προκλήσεις για έναν τομέα που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες από την κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, η Copa και η Cogeca παροτρύνουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι οι ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα λαμβάνουν υπόψη ώστε να μην εμποδίσουν αλλά να επιτρέψουν στον τομέα να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επενδύσεις για τη συνεχή βελτίωση της παραγωγής του.»

Καθώς οι τομείς της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τον αντίκτυπο αλλάζοντας τα πρότυπα αλλαγής του κλίματος, η Copa και η Cogeca χαιρετίζουν ιδιαίτερα την επισήμανση της ευπάθειας αυτού του τομέα και επισημαίνουν τη σημασία των τελευταίων ανεξάρτητων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές δράσεις.

Επιπλέον, οι Copa και Cogeca θα ήθελαν να τονίσουν τη σημασία της αναγνώρισης της Ειδικής Έκθεσης της IPCC ότι ορισμένα αέρια θερμοκηπίου έχουν διαφορετικούς κύκλους ζωής και τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα σημαντικά μικρότερο χρόνο από το CO2. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν εξετάζουμε τις εκπομπές μεθανίου από τον γεωργικό τομέα.

ΠΗΓΗ