Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4711/2020 για την «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.»

Δείτε το ΦΕΚ

Δείτε τον πίνακα περιεχομένων:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας
Άρθρο 2 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 3 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς
Άρθρο 4 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 5 Αδικήματα ζωοκλοπής, ιχθυοκλοπής, ζωοκτονίας και ιχθυοκτονίας
Άρθρο 6 Ρυθμίσεις Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)
Άρθρο 7 Αξιοποίηση αγροτικού κεφαλαίου
Άρθρο 8 Δαπάνες Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Άρθρο 9 Καθορισμός ανώτατου ορίου καταβολής αποζημιώσεων από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) σε δικαιούχους
Άρθρο 10 Εναρμόνιση κανονισμού κατάστασης προσωπικού ΕΛ.Γ.Α. με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
Άρθρο 11 Εισφορά γάλακτος
Άρθρο 12 Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα – Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρων
Άρθρο 13 Ειδικά εποικιστικά θέματα
Άρθρο 14 Θήρα αγριόχοιρων – εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων
Άρθρο 15 Ρυθμίσεις κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
Άρθρο 16 Σταβλικές εγκαταστάσεις
Άρθρο 17 Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες
Άρθρο 18 Αλιεία με κυκλικά δίχτυα ημέρας
Άρθρο 19 Αναγκαστική απαλλοτρίωση γεωργικών κλήρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 20 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 21 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος

Συνημμένα αρχεία:
FEK_NOMOS__4711_2020_YPAAT.pdf 

Source link