«Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν μπορούν να μετακινηθούν όπως οι άλλες επιχειρήσεις. Συνήθως βρίσκονται κοντά σε βοσκήσιμες περιοχές ή κοντά σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια που λειτουργούν ως βοσκότοποι για το κοπάδι, στην μεγάλη πλειοψηφία τους φιλοξενούν και χώρους προσωρινής διαβίωσης του κτηνοτρόφου και της οικογένειάς του, διαθέτουν χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών και εργαλείων, χώρους διαβίωσης προσωρινών ή μόνιμων εργατών, διαθέτουν πηγή ή γεώτρηση πόσιμου νερού για τα ζώα μέσα ή κοντά στην εκμετάλλευση και βρίσκονται σε κατάλληλο χώρο από άποψη υψομέτρου και κλιματικών ιδιαιτεροτήτων για την καλή διαβίωση των ζώων. Η οποιαδήποτε μετεγκατάσταση ακόμα και με αποζημίωση δεν είναι εφικτή. Το ορθότερο θα ήταν, να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε εγκατάσταση κοντά σε στάβλο ή αν είναι απαραίτητο να γίνει, να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κτηνοτρόφου με βασικό όρο την μη απαίτηση μετεγκατάστασης της κτηνοτροφικής επιχείρησης στο μέλλον λόγο αυτής της νέας γειτονίας».

Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, από κτηνοτρόφους και κτηνοτροφικές οργανώσεις με σχόλια που κατατέθηκαν κατά την διάρκεια της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις», το οποίο από τις 15 Ιουλίου κατατέθηκε στην Βουλή προς επεξεργασία και ψήφιση.

Το συγκεκριμένο σχόλιο αφορά το άρθρο σχετικά με τις σταυλικές εγκαταστάσεις, το οποίο στην διαβούλευση είχε αναρτηθεί ως 17 αλλά στο τελικό σχέδιο που δόθηκε στην βουλή είναι με αρίθμηση ως άρθρο 16.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αφορά την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος νομιμοποίησης των υφιστάμενων ιππικών ομίλων και ιππικών εγκαταστάσεων που έχουν σκοπό μεταξύ των άλλων, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία, την υγεία και την εκπαίδευση,. Όμως, όπως αποδεικνύεται από τους συμμετέχοντες στην διαβούλευση είναι ένα σοβαρό θέμα και για πολλές παραγωγικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και με την ευκαιρία της συζήτησής του από την Βουλή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και για αυτές.

Η διάταξη του νομοσχεδίου

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο του συγκεκριμένου άρθρου έχει ως εξής:

Άρθρο 16

Σταβλικές εγκαταστάσεις

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012 (Α’ 52) αντικαθίσταται και η παρ. 3 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 και έχουν αμφίδρομη ισχύ, με την έννοια ότι εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στις περιπτώσεις που στην περιοχή όπου ήδη λειτουργεί νόμιμα κτηνοτροφική εγκατάσταση πρόκειται να γίνει ανάληψη νέου έργου ή δραστηριότητας. Αν μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε κατηγορίας κτηνοτροφικής μονάδας εκδοθούν οικοδομικές άδειες για κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παρ. 1, η κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες δραστηριότητες. Αν η εγκατάσταση των λοιπών δραστηριοτήτων χωρεί βάσει χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδίου, το οποίο δεν περιέχει μεταβατικές ρυθμίσεις, υφίσταται στην περίπτωση αυτή υποχρέωση μετεγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η οποία πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης και πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τον φορέα, υπέρ του οποίου επιβάλλεται η μετεγκατάσταση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της μετεγκατάστασης, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταβλισμού και της αρμόδιας ΔΑΟΚ . Κατά της απόφασης αυτής ο θιγόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο για τον δικαστικό προσδιορισμό πλήρους αποζημίωσής του. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, για τα νησιά οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 20 του παρόντος, ισχύουν μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Στις υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών, ιππικών ομίλων και ιππικών εγκαταστάσεων αθλητικού, ψυχαγωγικού, θεραπευτικού και εκπαιδευτικού σκοπού, φυσικών ή νομικών προσώπων, εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 και τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία βρίσκονται, χορηγείται άδεια εγκατάστασης. Η λειτουργία των ιππικών ομίλων και ιππικών εγκαταστάσεων αθλητικού, ψυχαγωγικού, θεραπευτικού και εκπαιδευτικού σκοπού αποδεικνύεται από το καταστατικό λειτουργίας τους ή από σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας ή από έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής.».

agro24.gr


Source link