Η πράξη αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ θα αναζητείται, εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του ΔΟΑΤΑΠ, όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο

Αίρεται η υποχρεωτική υποβολή εκ μέρους των αιτούντων πολιτών της πράξης αναγνώρισης από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) η οποία απαιτείτο για την αναγνώριση τίτλων σπουδών ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου όταν το σύνολο των σπουδών δεν είχε διανυθεί στο Ίδρυμα απονομής του τίτλου.

Αυτό προβλέπει νέα τροποποιητική απόφαση του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ επί της απόφασης της Ολομέλειας του Δ.Σ. που ελήφθη στην 166/24-4-2015 συνεδρίασή της και τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε στην 169/22-6-2015 συνεδρίασή της.

Σύμφωνα με την νέα τροποποιητική απόφαση η πράξη αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ θα αναζητείται, εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του ΔΟΑΤΑΠ, όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο για την περάτωση των διαδικασιών και την τήρηση της νομιμότητας, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 3328/2005 και το Νόμο 4610/2019: «Τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού μπορούν να ζητούν πρόσθετα στοιχεία και να καλούν τον ενδιαφερόμενο για συμπληρωματικές επεξηγήσεις (Κεφάλαιο Δ΄, ¶ρθρο 11, 1)».

Source link