«Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των εµβολιασµών των κόκκινων αλεπούδων µετά την εµβολιαστική εκστρατεία της άνοιξης του 2019.»

Η 10η εκστρατεία για τον από του στόµατος εµβολιασµό των ζώων της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας για την άνοιξη του 2019 ολοκληρώθηκε σε όλες τις ΠΕ που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα εµβολιασµών.
Το Πρόγραµµα Αξιολόγησης της Αποτελεσµατικότητας των Εµβολιασµών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας, που ακολουθεί την εαρινή εµβολιαστική εκστρατεία του 2019, ξεκινά στις 12 Ιουνίου 2019 και θα διαρκέσει για δύο (2) µήνες, µε πιθανότητα παράτασης. Οι βασικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθορίζονται στην υπ’αριθµ. 732/53463/18.03.2019 Απόφαση.

Υπενθυµίζονται τα εξής:
Προκειµένου η αξιολόγηση του προγράµµατος εµβολιασµών να είναι αποτελεσµατική, παρακαλούµε τους αρµόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να δώσουν έµφαση στην προσκόµιση ΕΝΗΛΙΚΩΝ αλεπούδων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Η εξέταση νεαρών ζώων δεν αντανακλά στις περισσότερες περιπτώσεις την αποτελεσµατικότητα των εµβολιασµών, καθώς τα νεαρά ζώα κατά την εναέρια διανοµή εµβολίων της άνοιξης βρίσκονται στις φωλιές τους ή/και δεν µπορούν να λάβουν τα εµβόλια, και εποµένως οι πιθανότητες να έχουν ανοσοποιηθεί λόγω
κατανάλωσης του εµβολίου είναι µικρές.

Επιχορηγήσεις
Η διαδικασία σχετικά µε τις επιχορηγήσεις για τη συλλογή δειγµάτων στα πλαίσια της εφαρµογής του Προγράµµατος θα καθοριστεί στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση έτους 2019, των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Υπενθυµίζεται ότι προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ΕΥΡΩ ανά θανατωµένη αλεπού που θα προσκοµίζεται άµεσα µετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή, στο πλαίσιο αξιολόγησης του Προγράµµατος εµβολιασµών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας για το έτος 2019.

Τονίζεται ότι για τη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης, στο πλαίσιο της συλλογής δειγµάτων για την αξιολόγηση των εµβολιασµών, εκτός κυνηγετικής περιόδου, δεν  απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Όταν όµως, οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράµουν αυτόνοµα (όχι ως µέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόµιση δειγµάτων, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ κατά τη συλλογή δειγµάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας.

Για καλύτερη προετοιµασία και συντονισµό των διαδικασιών συλλογής δειγµάτων και ειδικότερα αναφορικά µε τη συνεργασία των κτηνιατρικών υπηρεσιών µε τους κυνηγούς-θηροφύλακες, παρακαλούµε οι κτηνιατρικές αρχές των ΠΕ των Περιφερειακών Ενοτήτων του Προγράµµατος Εµβολιασµού των αλεπούδων για τη λύσσα, να επικοινωνήσουν µε τις κυνηγετικές οµοσπονδίες, κυνηγητικούς συλλόγους και οργανώσεις της περιοχής αρµοδιότητάς τους.

Κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση της ενηµέρωσης για τον τρόπο συσκευασίας των δειγµάτων (σχετικό
ενηµερωτικό video υπάρχει στον ιστότοπο του Υπ.Α.Α.Τ), τον αριθµό των ζώων που πρέπει να συλλεχθούν (για την αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας των εµβολιασµών), τη σηµασία επικοινωνίας µε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αποστολή των δειγµάτων ζώων όπου υποδείξουν, την συµπλήρωση των συνοδευτικών εγγράφων και την προµήθεια από τις Υπηρεσίες των απαραίτητων αναλώσιµων υλικών.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.
Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων
∆ηλέ Χρυσούλα

 

ΠΗΓΗ