Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, με αφορμή την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις στη διαδικασία προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και εισφορών ειδικών κατηγοριών, και ενσωματώθηκαν νέες ρυθμίσεις ασφάλισης και εισφοροδότησης. Με το παρόν παρέχονται οδηγίες για τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί και τη μηχανογραφική τους απεικόνιση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και στην εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών».

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα:

  • Συνυπολογίζονται οι μηνιαίες αποδοχές μισθωτής απασχόλησης του έτους εκκαθάρισης προκειμένου να προσδιοριστεί η μηνιαία βάση υπολογισμού.
  • Ελέγχεται η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων καθώς και η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς υπέρ Στέγης Υγειονομικών.
  • Προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα παράλληλης ασφάλισης με μισθωτή απασχόληση και ακολουθεί υπολογισμός εισφορών κατά τα γνωστά.

Χρονοδιάγραμμα διαχείρισης αποτελέσματος εκκαθάρισης

Για τη διαχείριση του αποτελέσματος εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Για πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50,01 ευρώ, δύναται να συμψηφιστεί με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης -δήλωσης συμψηφισμού έως 30.08.2019, στον Ιστότοπο του ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εκκαθάριση έτους 2018) «Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης».

Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, το ποσό θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχουν δηλώσει αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Χρεωστικό υπόλοιπο εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως 30.08.2019.

Για τη βεβαίωση του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης στο ΚΕΑΟ και την ενδεχόμενη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4611/2019 θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

  • Εξόφληση εισφορών
  • Κατά την περίοδο από 01/7/2019 έως 30/09/2019 εξελίσσονται και υλοποιούνται ταυτόχρονα διαδικασίες σχετικά με:
  • Έκδοση μηνιαίων εισφορών
  • Εκκαθάριση έτους 2018
  • Ροές τροποποιήσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018
  • Βεβαίωση οφειλών στο ΚΕΑΟ
  • Ρύθμιση οφειλών.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να εκτελούνται απρόσκοπτα οι προαναφερόμενες διαδικασίες, καταβολές που θα πραγματοποιηθούν έως την 31/7/2019 θα εξοφλήσουν κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσμες δόσεις εκκαθάρισης 2017 ή οφειλόμενες τρέχουσες εισφορές 2019. Μετά την 01/08/2019 τα καταβαλλόμενα ποσά θα εξοφλούν κατά προτεραιότητα την παλαιότερη δόση εκκαθάρισης.


Source link