Με απόφαση του Δασαρχείου Λάρισας ανανεώθηκε η ισχύς της 16/27-5-2011(ΦΕΚ 1341/Β΄/16-6-2011 ) απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ. Στ.Ε. και απαγορεύτηκε η θήρα όλων των θηραμάτων στη ” T.K. Αργυροπουλίου ” της Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου, και σε έκταση 8.897 στρεμ. για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 1-8-2019 μέχρι 31-7-2024.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο σχετικό απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που συνοδεύει την παρούσα και ορίζεται ως εξής :
Από υδραγωγείο, ακολουθούμε το ρέμα «Καναρά» και φτάνουμε στη θέση «Γαλανόβρυση», και με νότια κατεύθυνση ακολουθώντας τη ράχη φτάνουμε στις θέσεις «Κιάφα» και «Τζαβέλα βρύση» ως τον αγροτοδασικό δρόμο στη θέση «Γελάδια Τριανταφύλλου».
Ακολουθούμε αγροτικό δρόμο μέχρι να φτάσουμε στη θέση «Χατζηκοτάρι», κατευθυνόμαστε λοξώς σε μια παρακαμπτήριο που οδηγεί στο μαντρί «Μπαχτσεβάνου». Ακολουθούμε το ρέμα «Γκοτζασμέ» μέχρι να  συναντήσουμε το αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο υπέρκειται της Τ.Κ. Αργυροπουλίου και κλείνει στο υδραγωγείο.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, , Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας , Κυνηγετικούς Συλλόγους Ν. Λάρισας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

ΠΗΓΗ