Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των Γεωπόνων ΤΕ από τον ΕΛΓΑ .
Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού (27 συμβασιούχων) του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με τη διαδικασία του άρθρου 20 του Ν.2190/94 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

 Συνημμένα:

Source link