Πληρωμές ύψους 29.705.475,98 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις 28 Ιουνίου 2019, ο κύριος όγκος των οποίων αφορά συνδεδεμένες ενισχύσεις καθώς και υπόλοιπα ενιαίας και πράσινων ενισχύσεων.

Επίσης, πλήρωσε την Διεπαγγελματική Βάμβακος, διανομή γάλακτος και άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ.

Source link