Εγκρίθηκε η έκθεση εµπλουτισµού µε απελευθέρωση 400 ατόµων φασιανού (Phasianus colchicus) σε αναλογία ενός αρσενικού για τέσσερα θηλυκά  στην περιοχή «Κάµπος Κανδήλας», περιοχής ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης, Τ.Κ. Κανδύλας, ∆.Ε. Λεβιδίου, ∆ήµου Τρίπολης, Νοµού Αρκαδίας

Όλα τα πουλιά θα δακτυλιωθούν πριν την απελευθέρωση τους. Σημαντικό είναι ότι απαραίτητη προϋπόθεση έγκρισης ανάλογου αιτήµατος απελευθέρωσης πτηνών στο µέλλον για την ίδια περιοχή είναι η σύνταξη µελέτης η οποία θα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της παρούσας απελευθέρωσης (επιβίωση, κάρπωση, κ.λπ.) από τον
Κ.Σ. Τρίπολης.

Οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου που θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο από το ∆ασαρχείο Τρίπολης προϋπολογισµό του Κυνηγετικού Συλλόγου.

ΠΗΓΗ