Οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 13 έτους 2018, η καταβολή της οποίας πραγματοποιήθηκε την 21.12.2018, δύνανται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αρχής γενομένης από σήμερα 10.01.2019 ως και την 23.01.2019.
Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων (ΚΥΔ).
Η υπ’ αριθ. 2846/09.01.2018 (ΑΔΑ: Ψ9Ξ946ΨΧΞΧ-ΝΛ4) σχετική εγκύκλιος είναι διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΑΑ 2014-2020 → Μέτρο 13 Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (http://www.opekepe.gr/metro13_enisxhseis.asp )

ΠΗΓΗ