Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων έχουν δοθεί με την σχετική εγκύκλιο 44/2018.

ΠΗΓΗ