Πρόκειται για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχουν πληρωθεί πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2016 στα πρώην Ταµεία και για τα οποία εκκρεµούν οι αιτήσεις

Ξεµπλοκάρουν αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2016 στα πρώην Ταµεία και εκκρεµούν. Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε οδηγίες για τη διαδικασία συµψηφισµού και επιστροφής εισφορών οι οποίες καταβλήθηκαν από ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες αχρεωστήτως -δηλαδή χωρίς να υπάρχει υποχρέωση- έως 31/12/2016.

Τα ποσά εισφορών που πληρώθηκαν πριν από το 2016 χωρίς να υπάρχει νοµοθετική υποχρέωση θα µεταφερθούν τώρα και θα πιστωθούν στην οικονοµική µερίδα του δικαιούχου στον ΕΦΚΑ ώστε να λαµβάνονται υπόψη κατά την εξόφληση εισφορών και την αµέσως επόµενη ετήσια εκκαθάριση.

Αν οι δικαιούχοι έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται, το προς επιστροφή χρηµατικό ποσό συµψηφίζεται µε τις τρέχουσες δόσεις.

Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήµατα:

  • Εάν ο αιτών έχει πραγµατοποιήσει χρόνο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ µετά την 1η/1/2017, πραγµατοποιείται ασφαλιστικός και οικονοµικός έλεγχος προκειµένου να προκύψει αν έχουν καταβληθεί ποσά αχρεωστήτως, αφού συµψηφιστούν µε ενδεχόµενα καθυστερούµενες οφειλές, βεβαιωµένες ή ρυθµισµένες. Επισηµαίνεται ότι ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Προσοχή, δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές χρηµατικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.
  • Εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη συµψηφισµού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
  • Καταχωρίζεται το προς επιστροφή ποσό µε ηµεροµηνία αναγγελίας πίστωσης την ηµεροµηνία της απόφασης, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά την εξόφληση οφειλόµενων εισφορών και την ετήσια εκκαθαριστική διαδικασία.

Οι ενδιαφερόµενοι ασφαλισµένοι µπορούν να παρακολουθούν τη συµψηφιστική διαδικασία (εξόφληση, εκκαθάριση) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Το ποσό συµψηφίζεται µε οφειλόµενες εισφορές και λαµβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης προκειµένου να εξαχθεί το τελικό ετήσιο αποτέλεσµα, που µπορεί να είναι µηδενικό, πιστωτικό ή χρεωστικό. Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο συµψηφίζεται:

  • µε βεβαιωµένες οφειλές στο ΚΕΑΟ ή
  • µε τρέχουσες δόσεις ρύθµισης που βρίσκεται σε ισχύ.

Εάν δεν υφίστανται βεβαιωµένες οφειλές ή τρέχουσα ρύθµιση, συµψηφίζεται µε τρέχουσες εισφορές επόµενων µηνών, εφόσον υποβληθεί αίτηµα, εντός ορισµένης προθεσµίας. Αν δεν έχει υποβληθεί αίτηµα, το ποσό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους µε πίστωση τραπεζικού λογαριασµού.

Υπενθυµίζεται πως οι παράλληλα απασχολούµενοι (π.χ. µπλοκάκια κ.λπ.), για τους οποίους η εκκαθάριση ολοκληρώθηκε τον Νοέµβριο και έδειξε πιστωτικό υπόλοιπο, έχουν περιθώριο έως τη ∆ευτέρα 31 ∆εκεµβρίου προκειµένου να υποβάλουν αίτηση στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ, αν θέλουν το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου να παραµείνει στον λογαριασµό τους και να συµψηφιστεί µε εισφορές επόµενων µηνών. Οσοι δεν υποβάλουν αίτηση θα λάβουν το ποσό εφάπαξ στον λογαριασµό τους.

 
 
 

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitterSource link