Για επενδυτικά έργα των υπομέτρων 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», αλλά και για επενδυτικά έργα του ίδιου τύπου που δεν χρηματοδοτούνται από τα παραπάνω μέτρα.

Με στόχο την αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού και της δυσκολίας πρόσβασης κυρίως των μικρών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα σε χρηματοδοτήσεις εισάγονται στο ΠΑΑ 2014-2020 χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως και αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Νέες δράσεις

Σύμφωνα με την 4η τροποποιητική απόφαση του ΠΑΑ 2014-2020, τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα εφαρμοστούν για να συνδράμουν επενδυτικά έργα, που αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμα, αλλά δεν συγκεντρώνουν επαρκή χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς, τόσο των υπομέτρων 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», όσο και επενδυτικά έργα του ίδιου τύπου που δεν χρηματοδοτούνται από τα παραπάνω μέτρα.

-Διαφήμιση-

Corteva agriculture

Για τον σκοπό αυτόν, εισάγονται δύο νέες δράσεις: Η Δράση Μ4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης με χρηματοδοτικά εργαλεία» και η Δράση Μ4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) με χρηματοδοτικά εργαλεία».

Αναφορικά με τα έργα LEADER, όπου επίσης διαπιστώνεται χρηματοδοτικό κενό, οι σχετικές ανάγκες πρόσβασης σε χρηματοδότηση σχεδιάζεται να καλυφθούν από το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΤΕΑΝ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ειδικά εφόσον τα σχετικά έργα καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος παρεμβάσεων μικρής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές (αγροτουρισμό, μεταποίηση, μικρές βιοτεχνίες κ.λπ.)

Τελικοί αποδέκτες των ανωτέρω δράσεων δύναται να είναι:

  • Δικαιούχοι των υπομέτρων 4.1 και 4.2, σε συνδυασμό με την παροχή επιχορήγησης από τα σχετικά υπομέτρα.
  • Μη δικαιούχοι των ανωτέρω μέτρων, με αυτοτελή χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, η οποία δεν θα συνδυάζεται με καμία άλλη μορφή ενίσχυσης.

Εργαλεία

Ειδικότερα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα εφαρμοστούν μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 είναι τα εξής:

  • Εργαλείο εγγύησης πρώτης ζημίας χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο (First Loss Portfolio Guarantee – FLPG), το οποίο θα αφορά δάνεια από 10.000 ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιο νέων δανείων που θα δημιουργηθεί με το συγκεκριμένο εργαλείο, το ΠΑΑ 2014-2020 θα καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των απωλειών εξαιτίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Με τον τρόπο αυτόν, θα δοθεί η δυνατότητα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να παρέχουν χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους και, πιο συγκεκριμένα, να μειώσουν τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις και το ύψος του επιτοκίου.

Σύμφωνα με την εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγηση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω του ΠΑΑ, η κάλυψη (εγγύηση) του προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το 80% για κάθε μη εξυπηρετούμενο δάνειο και θα παρέχεται ενδεικτικά μέχρι το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων να ανέλθει στο 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Οι όροι αυτοί θα οριστικοποιηθούν κατά την επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Η συμμετοχή του ΠΑΑ στο χαρτοφυλάκιο αναμένεται να ανέλθει σε 80 εκατ. ευρώ και διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου αναμένεται να είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Όπως πρώτη είχε γράψει την προηγούμενη εβδομάδα η «ΥΧ», το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου πρόκειται να δημοσιευτεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μετά την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, θα ακολουθήσει η διαδικασία της συμβασιοποίησης (due diligence) και, εκτός απροόπτου, οι πιστώσεις θα αρχίσουν να είναι διαθέσιμες στους δικαιούχους μέσω των τραπεζών που θα επιλεγούν από τα τέλη Φεβρουαρίου.

  • Το δεύτερο, το οποίο προβλέπεται πολύ αργότερα, είναι το εργαλείο μικροδανείων με επιμερισμό του κινδύνου (Risk sharing microloan instrument), το οποίο θα αφορά σε δάνεια έως 25.000 ευρώ. Επειδή οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εμφανίζονται απρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν πιστωτικό ιστορικό και επαρκείς εξασφαλίσεις, στο χαρτοφυλάκιο νέων δανείων που θα δημιουργηθεί με το συγκεκριμένο εργαλείο, το ΠΑΑ θα συμμετέχει με ένα ποσοστό της τάξης του 40%-60% σε κάθε δάνειο του χαρτοφυλακίου, ώστε να δοθεί κίνητρο στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να παρέχουν δάνεια με επιτόκιο κατά πολύ χαμηλότερο του εμπορικού επιτοκίου και με μειωμένες εξασφαλίσεις.

Η συμμετοχή του ΠΑΑ στο χαρτοφυλάκιο αναμένεται να ανέλθει σε 25-40 εκατ. ευρώ και δυνητικός διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου θα είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Η επιλογή των τελικών ωφελούμενων από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για χρηματοδότηση νέων δανείων, αποτελεί ευθύνη των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ).

ypaithros.gr


Source link