Έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αντικατάσταση του διαγράμματος και την προσθήκη του ορθού χάρτη στο ΦΕΚ.

ΠΗΓΗ