Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαρ. Κασίμης υπέγραψε την απόφαση ένταξης στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 ««Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα (4.169) δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (254.627.063,52 €).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1, ανέρχεται σε διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (254.627.063,52 ευρώ). 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Δράση 10.1.04: Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του Μέτρου 10-1η Πρόσκληση, ΥΠΑΑΤ». 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
Οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 28η Δεκεμβρίου 2017 και λήγουν την 27η Δεκεμβρίου 2022. 

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της κάθε δέσμευσης της δράσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β’ 3256) Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της δράσης της παρούσας, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο τήρησης της Γραμμής βάσης, όπου απαιτείται, περιλαμβάνεται και η τήρηση του προβλεπόμενου από την Πολλαπλή Συμμόρφωση, Μητρώου Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.). 

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται, να τηρούν στην εκμετάλλευσή τους Μητρώο Εισροών και Εκροών-Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002. 

Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. αποτελείται από φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα.

Γ. Γενικές Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:

α.να υλοποιήσουν την αντίστοιχη πράξη σύμφωνα με την αίτηση στήριξης που υπέβαλαν στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε κατά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο.

β. να τηρούν κάθε έτος και καθ’όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους τα γενικά και ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου και εκμετάλλευσης με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6Α και 22 παρ. 3 της αρ. πρωτ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3256), όπως ισχύει.

γ.να εφαρμόζουν τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης, όπως αυτές αναλύονται στο σημείο Δ «Ειδικές Δεσμεύσεις» της παρούσας, στα αγροτεμάχια, με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

δ. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.

ε. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- εξαιρετικών περιστάσεων.

στ. Να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της δράσης της παρούσας, μέχρι την 15 η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο.

ζ. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων και τυχόν άλλα παραστατικά, για τη δέσμευση Γ, από την 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, όποτε απαιτούνται , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 της αριθ. 1013/95296/18.09.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3256), όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για τη δέσμευση Γ θεωρούνται:

-Παραστατικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για την πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων κατά το 1ο, 2ο και 4ο έτος εφαρμογής, όπως αναλυτικά εξειδικεύονται στο σημείο Δ «Ειδικές Δεσμεύσεις».

-Το πιστοποιητικό του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις εργαστηριακές αναλύσεις, από το οποίο αποδεικνύεται η διαπίστευσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και

-Παραστατικά ΚΦΑΣ για την κατάρτιση του ΣΔΕ κάθε έτους εφαρμογής. Η προσκόμιση των παραστατικών ΚΦΑΣ για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους συναλλαγής.

Στην περίπτωση όπου ο δικαιούχος υπάγεται στον Κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον έχει καταρτίσει ο ίδιος το ΣΔΕ, απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης παραστατικών ΚΦΑΣ για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου και ως εκ τούτου δεν λαμβάνει και την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής.

η.Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

θ. Να τηρούν, καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό–κλιματικό φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων,πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα και ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία ή παραστατικά:

-Μητρώο Εισροών

–Εκροών (ΜΕΕ) της εκμετάλλευσης όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

-Ημερολόγιο εργασιών (ΗΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών ανά αγροτεμάχιο και νόμιμα παραστατικά αγορά και πώλησης προϊόντων αυτής.

-Παραστατικά συμμόρφωσης για τους δικαιούχους της δέσμευσης Γ.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΠΗΓΗ