Ρυθμίζουμε το πρόγραμμα κυνηγιού της ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής (Ε.Κ.Π.) Σερρών για την κυνηγετική περίοδο 2018 – 2019 ως κατωτέρω:

Άρθρο 1ο
Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Σερρών […]

ΠΗΓΗ