Απαγορεύτηκε  η θήρα για δύο χρόνια έως και 29.06.2020 σε έκταση 6.718,00 στρεμμάτων στην περιοχή Πυργαδικίων, της Τοπικής Κοινότητας Πυργαδικίων, της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς, του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, τα όρια της οποίας αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τα περιγραφικά όρια ακολουθούν τη διαδρομή :
Νοτιοανατολικά από παραλία «Μαλαθριάς» και με Βόρεια κατεύθυνση στην αντιπυρική ζώνη και δασόδρομο στη θέση «Καμινάκι», ακολούθως με κατεύθυνση Δυτική κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης και κορυφογραμμή στη θέση «Καστέλι-Γιώργη Ράχη» και ακολούθως τη κορυφογραμμή «Σμαρακλί Μετόχι» με Νότια κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο «Αγίου Ιωάννη-Πυργαδικίων, τον οποίον ακολουθεί μέχρι τον οικισμό των
Πυργαδικίων και στο ανατολικό όριο αυτού καταλήγει στη θάλασσα όπου ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι τη θέση «Μαλαθριά» που είναι και η αφετηρία

Το Δασαρχείο Αρναίας να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας–Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

ΠΗΓΗ