Πρόκειται για ρυθμίσεις ουσιώδους σημασίας για την άμεση παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ, αλλά και την αποτροπή δημιουργίας νέων, ιδίως σε νησιωτικές Περιφέρειες.

ΠΗΓΗ