Κατά την περίοδο 2015 – 2016,σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφονται στη νέα ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ, το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ εμφανίζει πτωτική τάση σε όλες τις χώρες του δείγματος .

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, εάν ληφθεί υπόψη η ηλικιακή ομάδα των νέων με ανώτατη εκπαίδευση ηλικίας 25-34 ετών.

Το διάστημα 2000 – 2016, η ανεργία στην Ελλάδα αυξήθηκε πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή από 13,7% το 2000, σε 28% το 2016, σε αντίθεση με το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ (μέσος όρος), όπου η ανεργία αυξήθηκε μόλις κατά 1,4%, δηλαδή από 5,2% το 2000, σε 6,6% το 2016.

Συγκριτικά με τις χώρες του ΟΟΣΑ το 2016 η Ελλάδα διαθέτει, μακράν, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (28%) στους πτυχιούχους ΑΕΙ (25-34).

Τούτο συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό (brain drain), το οποίο οφείλεται, εν μέρει, και στη διαχρονικά περιορισμένη ζήτηση υψηλής εκπαίδευσης προσωπικού στην Ελλάδα.

Τη δεύτερη χειρότερη επίδοση, σε μεγάλη, όμως, απόσταση από την Ελλάδα, εμφανίζει η Ισπανία (16%) και ακολουθούν με διψήφια ποσοστά η Ιταλία (15,3%), η Τουρκία (13,2%), η Σλοβενία (11,4%) και η Πορτογαλία (11,1%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους πτυχιούχους ΑΕΙ (25-34) εμφανίζουν η Ουγγαρία (2,5%), οι ΗΠΑ (2,9%), η Τσεχία, η Ολλανδία, η Ισλανδία (3%), το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ιαπωνία (3,1%).

Η ανεργία των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί μια συνιστώσα της κατάστασης ανεργίας του συνολικού πληθυσμού μιας χώρας.

Χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας στο σύνολο του πληθυσμού εμφανίζουν, κατά περίπτωση, υψηλά ποσοστά ανεργίας και στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σχήμα 25).

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και του ΟΟΣΑ, το 2016 ο μέσος όρος ανεργίας στο σύνολο των χωρών της ΕΕ ανήλθε σε 8,6%.

Η Ελλάδα εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από όλες τις χώρες της ΕΕ, τόσο στο σύνολο του πληθυσμού (23,6%), όσο και στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 25-34 (28%).

Εκτός από την Ελλάδα, στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στον συνολικό πληθυσμό και τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 25-34, αναφέρονται η Ισπανία (19,6% ανεργία στο συνολικό πληθυσμό, 16% ανεργία στους πτυχιούχους 25-34), η Ιταλία (11,7% ανεργία στο συνολικό πληθυσμό, 15,3% ανεργία στους πτυχιούχους 25-34) και η Πορτογαλία (11,2% ανεργία στο συνολικό πληθυσμό, 11,1% ανεργία στους πτυχιούχους 25-34).

Από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ξεχωρίζουν η Σλοβενία και η Δανία, οι οποίες, μαζί με την Ελλάδα και την Ιταλία, αντιμετωπίζουν υψηλότερη ανεργία στους νέους πτυχιούχους σε σχέση με τα ποσοστά ανεργίας στον συνολικό πληθυσμό της κάθε χώρας.

Ανεργία των Ελλήνων πτυχιούχων ΑΕΙ

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο 2013-2017, στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν σταθερά μειοψηφία σε σχέση με τους αποφοίτους χαμηλότερων βαθμίδων εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια και μετα – δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μη φοίτηση σε σχολείο).

Το 2017, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναλογούσαν στο 38,37% του συνόλου των ανέργων της χώρας, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 36,88%, το οποίο καταγράφηκε την προηγούμενη χρονιά (Σχήμα 26).

Κατά το διάστημα 2013-2017, η αναλογία των άνεργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας παρουσίασε αύξηση κατά 3,97%, δηλαδή από 34,40% το 2013, σε 38,37% το 2017.

Ανεργία των Ελλήνων πτυχιούχων ΑΕΙ ανά φύλο

Κατά το διάστημα 2013-2017, σε αντίθεση με την αύξηση της αναλογίας των άνεργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας, η ανεργία των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τα δυο φύλα στην Ελλάδα μειώθηκε, σε απόλυτους αριθμούς, κατά 63.700 άτομα (από 457.700 το 2013, σε 394.000 το 2017).

Μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στις γυναίκες

Το 2017, η ανεργία των γυναικών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άγγιξε το 63,04% του συνόλου των ανέργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο των ανδρών (36,96%).

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν τη δυσμενή θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα, κατά την τελευταία πενταετία, σχεδόν τα δυο τρίτα των άνεργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν γυναίκες: το 2013 60,14%, το 2014 58,59%, το 2015 60,04% και το 2016 63,74%.

Απασχόληση πτυχιούχων ΑΕΙ (25-34 ετών)

Η απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους νέους αποφοίτους ηλικίας 25-34 ετών παρουσιάζει, κατά περίπτωση, αυξομειώσεις.

Στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, η μέση απασχόληση των νέων πτυχιούχων ανήλθε σε 83%, δηλαδή μια ποσοστιαία μονάδα περισσότερο από τον μέσο όρο 22 χωρών της ΕΕ (82%).

Τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ισλανδία (92%), η Ολλανδία (91%) και το Λουξεμβούργο (90%). Τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ εμφανίζει η Ιταλία, με ποσοστό απασχόλησης μόλις 64%.

Η Ελλάδα εμφανίζει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση, με ποσοστό 66%. Ακολουθούν η Τουρκία (74%), η Κορέα (75%), η Ισπανία (76%) και η Σλοβακία (77%).

Στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ (μέσος όρος), η απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (25-34) υπερβαίνει κατά 7% εκείνη των αποφοίτων ανώτερης δευτεροβάθμιας και μετα- δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατά 25% των αποφοίτων κατώτερης από ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (58%).

Η μεγαλύτερη διαφορά στην απασχόληση υπέρ των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι των αποφοίτων δευτεροβάθμιας /μετα – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σημειώνεται στην Ιρλανδία και το Ισραήλ (16%), τη Γαλλία και τις ΗΠΑ (13%).

Αντίθετα, η μικρότερη διαφορά εντοπίζεται στην Ιταλία και τη Σλοβενία (1%), την Ουγγαρία (2%), τη Σουηδία και τη Δανία (3%) καθώς και την Πορτογαλία (4%).

Η Τσεχία και η Σλοβακία είναι οι μόνες χώρες, όπου η απασχολησιμότητα των πτυχιούχων δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπερβαίνει εκείνη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά 4% και 1% αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα, η διαφορά στην απασχόληση υπέρ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κατά 7% ανώτερη από εκείνη των αποφοίτων ανώτερης δευτεροβάθμιας και μετα- δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 15% ανώτερη από εκείνη των αποφοίτων κατώτερης από ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Απασχόληση πτυχιούχων ΑΕΙ (25-64 ετών)

Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ και των 22 της ΕΕ (μέσος όρος), το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (25-64) ανήλθε σε 84% .

Ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (25-64)περιλαμβάνονται η Σουηδία (90%), η Νορβηγία (89%), η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία και η Ελβετία (88%).

Η Ελλάδα, με ποσοστό 70% κατατάσσεται στην τελευταία θέση των χωρών του ΟΟΣΑ μετά την Τουρκία (75%), την Κορέα (77%), την Ισπανία και την Ιταλία (80%).

Το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (25-64) διαφοροποιείται ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών.

Χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζουν οι απόφοιτοι ανθρωπιστικών επιστημών (81%), ενώ υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται στους αποφοίτους των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (88%).

Η διαφορά μεταξύ των δυο αντικειμένων σπουδών ανέρχεται σε 13 ποσοστιαίες μονάδες για τη Γαλλία, 11 για την Πορτογαλία και 10 για την Ιταλία.

Η μικρότερη διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των αποφοίτων πληροφορικής και ανθρωπιστικών επιστημών παρατηρείται στην Εσθονία (1%) και ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι ΗΠΑ (4%), η Ελλάδα (6%), η Γερμανία και η Ισπανία (7%).

Τα αντικείμενα σπουδών STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά)35 συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη καινοτομιών και, κατ’ επέκταση, στην οικονομική πρόοδο μιας χώρας.

Στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ η απασχόληση των αποφοίτων σπουδών STEM κυμαίνεται, κατά μέσο όρο, από 86% έως 90%. Υψηλότερα ποσοστά, ανώτερα του 90% εμφανίζουν η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Λιθουανία και η Τσεχία.

Η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία βρίσκονται στο άλλο άκρο, εμφανίζοντας ποσοστά κάτω από το 80%. Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, (με εξαίρεση την Εσθονία) οι απόφοιτοι των σπουδών STEM εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης έναντι των αποφοίτων ανθρωπιστικών σπουδών, κοινωνικών σπουδών και δημοσιογραφίας.

esos.gr

  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitterSource link