Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

ΠΗΓΗ