Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Μαΐου 2018. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2018. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 2.595 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 1.880,32 € (20% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούνιο).

ΠΗΓΗ