Από 1.1.2014 καταργήθηκε ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση τον τεκμαρτό προσδιορισμό. Το κέρδος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, προσδιορίζεται πλέον όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Κατά συνέπεια και για το κέρδος που αποκτάται τόσο από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, όσο και από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γίνεται λογιστικός προσδιορισμός.

(Ε) Ποιες κατηγορίες αγροτών έχουμε ;

(Α) Έχουμε τους αγρότες κανονικού καθεστώτος και τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

(Ε) Ποιοι Αγρότες θα μπουν στο κανονικό καθεστώς ;

(Α) Εντάσσονται όσοι ασκούν οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα παράλληλα με την αγροτική.

Επιπρόσθετα στο κανονικό καθεστώς εντάσσονται όσοι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (2018) πραγματοποιήσαν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων αξίας πάνω από €15,000.00 η εισέπραξαν επιδοτήσεις αξίας πάνω από €5,000.00. Σημειωτέων στο όριο των €5,000.00 επιδοτήσεων συμπεριλαμβάνεται κάθε είδος επιδότησης αλλά όχι αποζημίωση ΕΛΓΑ. Κατά συνέπεια εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς και όσοι νέοι αγρότες εγκρίθηκαν κατά το 2018.

(Ε) Ποιοι Αγρότες μπορούν να ¨κλείσουν¨  τα βιβλία και να μπουν στο ειδικό καθεστώς ;

(Α) Όσοι αγρότες είναι στο κανονικό καθεστώς και κατά το 2018 έχουν εισόδημα από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων κάτω των €15,000.00 από αγροτική δραστηριότητα και εισέπραξαν επιδοτήσεις κάτω των €5,000.00 και δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

(Ε) Εισπράττω επιδότηση… Δεν πουλάω όμως το λάδι που παράγω… Πρέπει να κάνω κάτι ;

(Α)Ναι, εφόσον η επιδότηση που εισέπραξες κατά το 2018 ήταν κάτω των €5,000.00 πρέπει να ενταχθείς στο ειδικό καθεστώς, ενώ αν η επιδότηση ήταν πάνω από €5,000.00 πρέπει να ενταχθείς στο κανονικό καθεστώς.


(Ε) Τι είναι το μητρώο παγίων και που θα με βοηθήσει ;

(Α)Όπως κάθε επιχείρηση έτσι και η αγροτική εκμετάλλευση οφείλει να τηρεί μητρώο παγίων για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου στοιχείου και για τη λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεών του. Εκεί καταχωρείται κάθε πάγιο στοιχείο που υπάρχει στην αγροτική εκμετάλλευση ώστε να μπορέσουμε να εκπέσουμε τις δαπάνες του. Για παράδειγμα στο μητρώο Παγίων ενός αγρότη, θα πρέπει να υπάρχει η καταγραφή του αγροτικού φορτηγού ώστε να μπορεί να εκπέσει τα καύσιμα του.

(Ε) Μπορώ να αγοράσω καινούργιο εξοπλισμό πχ γεωργικό ελκυστήρα χωρίς να επιβαρυνθώ ΦΠΑ  ;

(Α)Ναι εφόσον αφορά καινούργιο εξοπλισμό ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία ή να συνδέεται  στενά με αυτήν, και η χρησιμοποίηση του συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ο αγοραστής πριν την αγορά του θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με την απόφασηΠ.2869/2389/87 υποβάλλοντας την  ανάλογη αίτηση στην Δ.Ο.Υ. του. Και ο προμηθευτής του εξοπλισμού, θα πρέπει να αναγράφει στο τιμολόγιο που εκδίδει ή σε ξεχωριστή βεβαίωση, ότι είναι καινούργιος.

Ειδικότερα σημειώνουμε, ότι για τις κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και λοιπές αγροτικές επιχειρήσεις εκτροφής ζώων, στις διατάξεις αυτής της απόφασης μπορούν να υπαχθούν τα ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή και πολλαπλασιασµό και όχι τα ζώα που προορίζονται για πάχυνση και εμπορία. Έτσι για παράδειγμα μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις αυτής της απόφασης, οι αγελάδες παραγωγής γάλατος ή οι «χοιροµητέρες», δεν μπορούν να υπαχθούν όμως τα μοσχάρια και τα χοιρίδια τα οποία θα πουληθούν μετά από εκτροφή και πάχυνση.

(Ε) Εάν αγοράσω ένα ΦΙΧ αγροτικό όχημα αξίας 15000€ θα έχω το ανάλογο έξοδο από τα έσοδα ;

(Α) Το έξοδο της αγοράς του ΦΙΧ θα αποτυπωθεί σαν έξοδο σε βάθος εννέα χρόνων (συντελεστή 12%) ως απόσβεση και προ ΦΠΑ. Το ΦΠΑ, σε καμία περίπτωση δεν εξοδοποιείται. Αν το ΦΙΧ αγοραστεί ως επενδυτικό αγαθό σύμφωνα με την απόφαση της Π.2869/2389/87 Υπουργού Οικονομικών τότε δεν υπάρχει ΦΠΑ, σε διαφορετική περίπτωση συμψηφίζεται.

(Ε) – Απασχολώ εργάτες στις εργασίες μου- πως θα τους πληρώσω/ασφαλίσω ;

(Α)Εφόσον οι εργάτες απασχολούνται σε επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις ζωικής παραγωγής   ενσταυλισμένου τύπου και συγκεκριμένα σε Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων, Βουστάσιο, Χοιροτροφική μονάδα, Πτηνοτροφείο, Ιπποφορβείο ή Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων, ασφαλίζονται ως μισθωτοί στον ΕΦΚΑ, υποβάλλοντας ΑΠΔ μηνιαία και οι πληρωμή τους γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Με τον ίδιο τρόπο ασφαλίζονται και πληρώνονται και οι εργάτες που είναι μετακλητοί τρίτων χωρών, ανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησης τους. Οι εργάτες που απασχολούνται ως παράτυπα διαμένοντες, ασφαλίζονται και πληρώνονται με εργόσημο.

(Ε)Μπορώ να απασχολήσω αλλοδαπούς ως εργάτες ;

(Α)Φυσικά αρκεί να τηρηθεί η σωστή διαδικασίας δήλωσης σύμφωνα με την νομοθεσία των  απασχολουμένων αλλοδαπών. Στα πλαίσια αυτά ο νόμος 4384/2016καθορίζει τη διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς τρίτων χώρων που παράτυπα διαμένουν στη χώρα μας, και ο νόμος 4251/2014 τους όρους έκδοσης αδειών εργασίας σε μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών. Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω εργάτες απασχολούνται νόμιμα είτε με εργόσημα είτε με ασφάλιση ΙΚΑ και οι δαπάνες αναγνωρίζονται φορολογικά.

Εκτός από την έκδοση άδειας εργασίας, από 27/07/18 έχει τεθεί σε εφαρμογή η υποχρεωτική τήρηση από τους εργοδότες του «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» για τους αλιεργάτες με σχέση εξαρτημένης εργασίας και τους μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών. Το Βιβλίο θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επέχει θέση Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού, τηρείται στο χώρο εργασίας και είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Η συμπλήρωση του Βιβλίου πραγματοποιείται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού.

(Ε) Έχω πουλήσει το προϊόν μου και ο έμπορος δεν με πλήρωσε. Μπορώ να έχω μια έκπτωση για τα εισοδήματα μου αυτά ;

(Α)Μπορείς υπό προϋποθέσεις να σχηματίσεις πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, οι οποίες  εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:

1) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων* σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης.

2) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, 50% για 12 έως 18 μήνες υπερημερίας, 75% για 18 έως 24 μήνες, και άνω των 24 μήνων 100%, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης* της εν λόγω απαίτησης σε κάθε περίπτωση.

*Ενέργειες που διασφαλίζουν  το δικαίωμα είσπραξης της απαίτησης

Η άσκηση ένδικου βοηθήματος,

Η λήψη ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων,

Η σφράγιση μίας επιταγής από την εκδότρια τράπεζα,
Η κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Ενέργειες που δεν διασφαλίζουν  το δικαίωμα είσπραξης της απαίτησης

Η ανάθεση διεκδίκησης της απαίτησης σε τρίτους (εισπρακτικές εταιρείες).

The post Τα «SOS» Φορολογίας εισοδήματος του αγρότη με απλά λόγια  appeared first on Agrotes.eu.

Source link