Και ο στάβλος θέλει τον Συντέχνη Γεωτεχνικό ΠΕ…
Σύμφωνα με το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ που αφορά την Διαδικασία χορήγησης άδειας διατήρησης υφισταμένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μόνο οι γεωτεχνικοί ΠΕ μέλη του ΓΕΩΤΕΕ έχουν δικαίωμα σύνταξης Γεωτεχνικής Μελέτης, αποκλείοντας τους Πτυχιούχους Γεωπόνους ΤΕ …

Ελπίζουμε ο Νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρος Αραχωβίτης (Γεωπόνος ΠΕ μέλος ΓΕΩΤΕΕ) να μην λειτουργήσει συντεχνιακά και να κάνει το αυτονόητο.

Να  προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες ώστε να διορθωθεί το άρθρο 4 (8.β) και οι Πτυχιούχοι Γεωπόνοι ΤΕ(ΑΤΕΙ) να έχουν ισότιμα με τους ΠΕ το δικαίωμα σύνταξης Γεωτεχνικών Μελετών.
Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, θέτει από σήμερα, 16/8/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 22:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 17/9/2018/ ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Άρθρο 04 – Διαδικασία χορήγησης άδειας διατήρησης υφισταμένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

1. Σε υφιστάμενες, μέχρι 31/12/2017, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με δυναμικότητα της Κατηγορίας Β και κάτω των ορίων αυτής, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας , υπό την προϋπόθεση ορθής διαχείρισης αποβλήτων όπως αποτυπώνεται στην Γεωτεχνική μελέτη , χορηγείται άδεια διατήρησης από την ΑΑ με την καταβολή ετήσιου τέλους διατήρησης από τον φορέα της εγκατάστασης.
2. Η άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν μεταβιβάζεται, δεν τροποποιείται και αφορά στη συγκεκριμένη δυναμικότητα και τις συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές για τις οποίες εκδίδεται.
3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής, αύξησης της προβλεπόμενης δυναμικότητας των εγκαταστάσεων ή των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, η άδεια διατήρησης παύει να ισχύει και ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οφείλει να αποκτήσει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Η άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης παύει να ισχύει και ανακαλείται όταν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, με εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας.
5. Για την έκδοση της άδειας διατήρησης δεν είναι απαραίτητη η τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, εκτός αν ισχύουν ειδικότερες διατάξεις σχετικές με την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων από συγκεκριμένους χώρους ή δραστηριότητες.
6. Η άδεια διατήρησης εκδίδεται ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και των περιορισμών της αρχαιολογίας
7.Για την έκδοση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η κτηνοτροφική εγκατάσταση πρέπει στις 31/12/2017 να διαθέτει κωδικό εκμετάλλευσης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή ή νόμιμη απαλλαγή
β) Ο λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να βρίσκεται εκτός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων.
γ) Η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης με βάση τον κωδικό εκμετάλλευσης πρέπει να είναι της Κατηγορίας Β και κάτω των ορίων αυτής.
δ) Η άδεια διατήρησης μπορεί να εκδοθεί για αριθμό εκτρεφομένων ζώων μέχρι τον μέγιστο επιτρεπτό με βάση τις συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές και τους όρους υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
8. Για την έκδοση της άδειας διατήρησης, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ο κωδικός εκμετάλλευσης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, υποβάλλει στην ΑΑ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
α) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
β) Γεωτεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό μελετητή εγκεκριμένο από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η οποία περιλαμβάνει :???????????????????????????????????
αα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
ββ) Τον τύπο σταυλισμού των ζώων.
γγ) Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα του γηπέδου στο οποίο βρίσκεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση.
δδ) Περιγραφή των υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων ή καταλυμάτων στέγασης ζώων και των επιμέρους χώρων αυτών.
εε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
στστ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και ο γεωτεχνικός μελετητής δηλώνουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με:
αα) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων,
ββ) τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικής εγκατάστασης και πηγών ύδατος,
γγ) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
δ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την λειτουργία της μονάδας το τελευταίο έτος (αίτηση ΕΑΕ, παραστατικά οικονομικής δραστηριότητας )
9. Η ΑΑ διενεργεί διοικητικό έλεγχο στα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για τη διαπίστωση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης άδειας διατήρησης. Επιπλέον, η ΑΑ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται παράλληλα με τον διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Η ΑΑ ενημερώνει εγγράφως τον φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης για την καταβολή του τέλους διατήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης καταβάλλει το ετήσιο τέλος διατήρησης και αποστέλλει το αποδεικτικό καταβολής στην ΑΑ.
Το τέλος διατήρησης αποτελεί πόρο της Περιφέρειας υπέρ των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Η ΑΑ εκδίδει την άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο όνομα του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η έκδοση της άδειας διατήρησης πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Μετά την έκδοση της άδειας διατήρησης η κτηνοτροφική εγκατάσταση τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων.
10. Το ύψος του τέλους διατήρησης καθορίζεται σε δύο (2) ευρώ ετησίως ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου με βάση τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Οι συντελεστές μετατροπής ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) έχουν ως ακολούθως:
α) Ταύροι, αγελάδες και άλλα βοοειδή ηλικίας άνω των δύο ετών, και ιπποειδή ηλικίας άνω των έξι μηνών: 1,0 MZK
β) Βοοειδή ηλικίας από έξι μηνών έως δύο ετών: 0,6 MZK
γ) Βοοειδή ηλικίας κάτω των έξι μηνών: 0,4 MZK
δ) Αιγοπρόβατα: 0,15 MZK
ε) Χοιρομητέρες αναπαραγωγής > 50Kg: 0,5 MZK
στ) Λοιποί χοίροι: 0,3 MZK
ζ) Όρνιθες ωοπαραγωγής: 0,014 MZK
η) Άλλα πουλερικά : 0,03 MZK
θ) Νεοσσοί Εκκολαπτηρίων 45gr : 0,00022 MZK
ι) Κρεοπαραγωγές όρνιθες 2,2κ.ζβ: 0,004 MZK
Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι συντελεστές μετατροπής μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν και εφόσον προκύψει ανάγκη να προστεθούν άλλες κατηγορίες ζώων.
11. Η άδεια διατήρησης υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται, είναι υποχρεωτική για τη λήψη κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης, η οποία συνδέεται με το ζωικό κεφάλαιο ή και την κτηνοτροφική εγκατάσταση. Η εν λόγω διάταξη έχει ισχύ μετά την 31/12/2020.
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitterSource link