Από τα ξημερώματα περιμένουν στην ουρά οι αγρότες της Ηλείας προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και να εξασφαλίσουν το δικαίωμά του αγροτικού τιμολογίου στη ΔΕΗ, για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων (μοτέρ άρδευσης κλπ). Στην Αμαλιάδα το φαινόμενο είναι οξυμένο και έχει προκαλέσει την παρέμβαση της Ομάδας Παραγωγών Αμαλιάδας, που ζητά από την κεντρική υπηρεσία της ΔΕΗ, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία για τους αγρότες να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά και να τα στείλει μαζικά.

«Υπάρχουν 9000 μοτέρ στο νομό Ηλείας, που ηλεκτροδοτούνται από το αγροτικό τιμολόγιο. Δεν είναι δυνατό να περιμένει τόσος κόσμος, τόσοι αγρότες σε ουρές καθημερινά προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη ΔΕΗ. Κάναμε μια πρόταση για να συγκεντρώσουμε εμείς τα δικαιολογητικά και να τα στείλουμε μαζικά στα κεντρικά της ΔΕΗ και περιμένουμε απάντηση» σχολίασε ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών κ. Βαλιανάτος. 

Όπως είναι γνωστό τους τελευταίους μήνες η ΔΕΗ υλοποιεί́ πρόγραμμα εκκαθάρισης του Μητρώου και ζητά́ τόσο την κατανόηση όσο και τη συνεργασία των αγροτών. Συγκεκριμένα, ζητά́ από́ τους αγρότες να καταθέσουν τα προβλεπόμενα από́ την υπ’ αριθ. 140424/06.03.2017 Υπουργική́ Απόφαση δικαιολογητικά́. Οι δικαιούχοι αγροτικού́ τιμολογίου έχουν ήδη ειδοποιηθεί́ με επιστολή́ για να προσκομίσουν τα αναγκαίά δικαιολογητικά́ έως τις 30 Σεπτέμβριου 2018. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, η ΔΕΗ καλεί́ για μια ακόμη φορά́ τους αγρότες σε συνεργασία, ώστε τελικά́ να εξαλειφθεί́ το νοσηρό́ φαινόμενο κατάχρησης ενός προνομίου που έχει θεσπιστεί́ από́ την Πολιτεία για να στηριχθούν όσοι πραγματικά́ ασκούν αγροτική́ δραστηριότητα.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε πως σε περιπτώσεις όπως αυτή της Ηλείας, η εταιρία θα πρέπει να δείξει ευαισθησία και να διευκολύνει την διαδικασία, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.
 

Γιάννης Σπυρούνης
 
  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitterSource link