Πληρώνοντας 2 ευρώ ανά ζώο θα μπορούν οι κτηνοτρόφοι να διατηρήσουν τις παλιές κτηνοτροφικές μονάδες που δεν έχουν άδεια,  σύμφωνα με το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια  διαβούλευση.

Πιο συγκεκριμένα οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης η άδεια λειτουργίας (υπό την προϋπόθεση ορθής διαχείρισης αποβλήτων) δύνανται καταβάλλοντας 2 ευρώ ανά ΜΖΚ να λαμβάνουν  ετήσια άδεια διατήρησης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ο κωδικός εκμετάλλευσης από την κτηνιατρική αρχή είναι:

1. Έγγραφα ιδιοκτησίας.

2. Γεωτεχνική μελέτη.

3. Υπεύθυνη δήλωση του νομού 1599 /1986 στην οποία ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και ο γεωτεχνικός μελετητής,  να δηλώνουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή.

Emvolos.gr


Source link