Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969.
2. Τις ετήσιες ρυθμίσεις κυνηγίου
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα αρχιτεκτονι […]

ΠΗΓΗ