Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο  2018 – 2019.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του ν.δ. 996/1971 (άρθρο 11), του ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59).
2. Την 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12- 1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/ 23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β΄/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών- Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας –  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του ν. 2637/1998.
4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄/24-12-2003).
5. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α΄/ 13-03-1983).
6. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων»,
η οποία κυρώθηκε με το ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/ Α΄/ 29-11-1974).
7. Τη Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/ 26-05-1999).
8. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
9. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
10. Τις 399/1993, 540/1993, 641/1993, 1174/1994, 1592/1998, 590/1998, 2580/2000, 1047/2001 και 2603/2003 αποφάσεις του ΣτΕ.
11. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
14. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
15. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
16. Το π.δ. 24/2015 (Α/20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
17. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) περί «Ανασύσταση των Υπουργείων… και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
18. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
19. Την Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β’).
20. Την επικαιροποιημένη (Μάιος 2018) έρευνα-μελέτη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Α.Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – Παράρτημα Καρπενησίου και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Παράρτημα Καρδίτσας με τον τίτλο «Η επίδραση της θήρας στους πληθυσμούς των θηρευσίμων και μη ειδών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας- τ.Α. Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί των θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα. – τ.Β. Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. – τ.Γ. Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επίδραση της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από τους καθηγητές, Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ., Μπίρτσα Περικλή και λοιπούς εξειδικευμένους επιστήμονες,Αθήνα – Μάιος 2018.
21. Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδικής μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή Θηραματοπονίας Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει: 1) τη διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των πυρκαγιών, 2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραματοπανίδας, 3) την ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρευσίμων ειδών και την πιθανή δυσμενή κατάσταση των ειδών από τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, 4) τη δυνατότητα αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας, 5) την κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική πρόβλεψη για την μετάθεση της κυνηγετικής πίεσης μετά τη φωτιά, 6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θηραμάτων που ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις, 7) τη δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.
22. Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 τεχνικής έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της θήρας μετά την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επιστημόνων Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου Ε. και Κιούση Δ.
23. Το αριθμ. 1245/13-7-2018 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση:
α) τις μελέτες για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών» (2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» (2009), τις οποίες η Υπηρεσία ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης.
β) Τις προτάσεις των δασικών υπηρεσιών, του ΕΘΙΑΓΕ (Σχ.1417/9-7-2018), της Κ.Σ.Ε. (σχ. 861/3-7-2018) της Ελληνικής Ορνιθολογικής εταιρείας (σχ. 18/111/10-7-2018).
γ) Τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.ά. σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα της επιστημονικής βάσης ORNIS.
δ) την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές και επιστημονικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών.
24. Την επιστολή JURM (2003) 8249ΜΚ/13.11.2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση C-167/03) λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
25. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14-01-2004 περί διαγραφής της υπόθεσης C-167/03.
26. Την αριθμ. 97734/4284/14.08.2007 (ΦΕΚ 1657/ Β/21-08-2007) απόφαση «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας».
27. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.
28. Τις αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν στη συγκρότηση συνεργείων δίωξης ειδών της άγριας πανίδας, στα πλαίσια του άρθρου 259 του ν.δ. 68/1969 για τον περιορισμό πληθυσμών αγρίων θηλαστικών που προκαλούν ζημιές στην αγροτική και δασική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού στην Λήμνο και Θηρασιά.
29. Την αριθμ. 9/2-08-2016 έκθεση πρακτικών και απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών που συνεδρίασε το έτος 2016 με θέμα την «έκφραση απόψεων για τη ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι» μετά από σχετική  παραπομπή του θέματος στο ΤΣΔ από τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
30. Το αριθμ. 2394/96174/6-7-2018 έγγραφο ΥΠ.Α.Α.Τ.- Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής
31. Το αριθμ. 2271/92491/10-7-2018 έγγραφο ΥΠ.Α.Α.Τ. – Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής,

αποφασίζουμε:

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019 από 20 Αυγούστου
2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.
2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus
cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2019. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες
κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός
στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ακολουθεί. Στο Κεφάλαιο Β της παρούσας απόφασης αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις  του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (27) σχετική.
* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5.
*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξιδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR
2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 10.
***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23.02.2012) στη λίμνη
Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος και στο
Δέλτα του Έβρου καθώς και στην περιοχή του έλους Αρτζάν (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230005) και στην περιοχή της
λίμνης Δοϊράνης (ΖΕΠ με κωδικό GR 12330003).

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2018 μέχρι και 20.01.2019
σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες
επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δέκα (10) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2018
μέχρι 20.01.2019 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού και σκύλου δίωξης και από 21.01.2019 μέχρι 28.02.2019 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.8.2018 -14.9.2018 στις Περιφερειακές ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε
ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους
περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.
5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου
στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
6. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής
περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.
7. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην Νήσο
Τήλο.
8. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2,
Α1, Β1 του «εθνικού πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς», σύμφωνα με την αριθμ. 172337/1266/26-7-2018 (ΦΕΚ
3120 Β΄) απόφαση ΥΠΕΝ.
9. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
10. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων
ειδών της παρούσας απόφασης, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
α) Στο Νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας τις παρακάτω ημερομηνίες: 15.09.2018
Σάββατο και τις Κυριακές 16.09.2018, 23.09.2018, 30.09.2018, 07.10.2018, 14.10.2018, 21.10.2018,
28.10.2018 και 04.11.2018.
β) Στους Νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων
(Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2018 έως 30.11.2018 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή.
Εξαιρείται η Νήσος Χίος όπου επιτρέπεται από 15.09.2018 έως 30.11.2018 μόνο τις ημερομηνίες:
15.9.2018, 16.9.2018, 22.9.2018, 23.9.2018, 29.9.2018, 30.9.2018, 6.10.2018, 7.10.2018, 13.10.2018, 14.10.2018, 21.10.2018, 28.10.2018, 4.11.2018, 11.10.2018, 18.11.2018, 25.11.2018.
γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της 97734/4284/14.08.2007 (ΦΕΚ 1657/Β΄/21.08.2007) απόφασης «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2018 έως 14.09.2018.
10. Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4 του
Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την 40390/1-10-2009 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Δ΄ 446).
11. Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδοη ισχύς της 161977/2659/19-10-2017 (ΦΕΚ 3885 Β΄)
απόφασης του ΥΠΕΝ, περί «Απαγόρευσης θήρας στονορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα
Γουδή – Ιλισσίων».

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1 Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων.
1.3 Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας χρονικής διάρκειας.
1.4 Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5 Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
1.6 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές
1.7 Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ.
414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β΄/23.2.2012) και ισχύει.
1.8 Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών
τα προηγούμενα έτη, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν
εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9 Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού
Πολιτισμού.
1.10 Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση
μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
1.11 Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για
τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969. Για την ισχύ
της σχετικής απαγόρευσης, απαιτείται η έκδοση από την οικεία Δασική Αρχή, ειδικότερης για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ.
αναφορικά με τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας
κατάστασης.
φ όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από
εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Επιτρέπεται -κατ’ εξαίρεση- για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου
στις Νήσους Λήμνο και Θηρασιά όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής
αρχής.
4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται και μόνο στους περιορισμένους χώρους
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού,
οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί
(αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΠΗΓΗ