Απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια (μέχρι την 31-7-2023), για την προστασία του θηραματικού κεφαλαίου καθώς και τον φυσικό πολλαπλασιασμό τους, στην περιοχή «Κανάκια – Θυνιό» νήσου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής σε έκταση συνολικού εμβαδού 1.450στρ. (χιλίων τετρακοσίων πενήντα στρεμμάτων)

Τα όρια της απαγόρευσης είναι τα εξής : «από την περιοχή Κανάκια και ανατολικά ακολουθεί τον χωματόδρομο που κατευθύνεται βόρεια προς την τοποθεσία “Θυμαράκια” συνεχίζει στον δρόμο προς τα αριστερά με κατεύθυνση “Κάβο Πετρίτη” μέχρι τις ιχθυοκαλλιέργειες στο τέλος του δρόμου, κατόπιν από τις
ιχθυοκαλλιέργειες με πορεία προς τα αριστερά, ακολουθεί την ακτογραμμή φτάνοντας έως τα
Κανάκια από όπου ξεκίνησε».

Πέραν των ορίων θα τηρούνται και οι προβλεπόμενες αποστάσεις από τους οικισμούς και από μεμονωμένες κατοικίες που τυχόν να βρίσκονται κοντά στα όρια για απαγόρευση.
Οι παραβάτες της παρούσης και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν αυτοί διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικα» όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με το Ν.Δ.996/71 και το Ν.177/75 καθώς και με τις δασικές και ποινικές διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο της εφαρμογής της.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την κυνηγετική περίοδο 2018-2019 η δε τήρησή της και εφαρμογή ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Δημόσιας Τάξης, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

ΠΗΓΗ