Νέες προσκλήσεις απευθύνουν οι περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της συνεργασίας και στον τομέα της αγροδιατροφής.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Στην προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε τομείς της RIS3» με προϋπολογισμό τα 5 εκατ. ευρώ προχώρησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της περιοχής ανεξαρτήτως μεγέθους. Επιλέξιμοι είναι οι τομείς της αγροδιατροφής και του μετάλλου (εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του κλάδου του χάλυβα).

Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών (κατ’ ελάχιστον 18 μήνες) με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης να μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 έως 1.500.000 ευρώ.

-Διαφήμιση-

Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή έως τις 17 Οκτωβρίου και πρόταση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλουν:

 • Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα).
 • Ομάδα επιχειρήσεων ανεξάρτητων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μίας εξ αυτών).
 • Μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα τρέχει έως τις 24 Σεπτεμβρίου η Δράση «Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών σε επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας», ύψους 2 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είτε για την αυτόνομη προώθησή τους στην ενεργειακή αγορά ή ως υποστηρικτικές λύσεις σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος της RIS3, όπως η αγροδιατροφή και ο τουρισμός.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα στηρίξει ερευνητικές δράσεις από εταιρείες τεχνολογιών για:

 • Μικροπαραγωγή (μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά, κυψέλες καυσίμου, φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς κ.λπ.).
 • ΑΠΕ (ΣΗΘ, ΣΗΘΥΑ, βιοκαύσιμα, απόβλητα, ηλιοθερμία χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών, κυματική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, ενέργεια από άνεμο, μετατροπή ενέργειας).
 • Διαχείριση ενέργειας (κατανεμημένες μετρήσεις, έξυπνος έλεγχος κατανάλωσης, αυτοματοποιημένη διαχείριση ροής κ.ά.), διαχείριση κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων ή καυσίμων π.χ. νερού, πεπιεσμένου αέρα, θερμότητας κ.λπ.
 • Έξυπνα δίκτυα ενέργειας.
 • Αποθήκευση ενέργειας (χημική, ηλεκτροχημική, μηχανική κ.λπ.)
 • Διεργασίες και υλικά για προηγμένες ενεργειακές εφαρμογές.
 • Εναλλακτικά καύσιμα.

Σημειώνεται ότι τα νέα προϊόντα ή οι νέες υπηρεσίες πρέπει να υλοποιηθούν με τους εξής τρόπους:

 • μέσω της διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή
 • από επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

Μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 50.000 έως 250.000 ευρώ, εφόσον συμμετέχουν μία έως δύο επιχειρήσεις και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 75.000 έως 350.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις και πάνω (κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού Π/Υ της πρότασης).

 • Υπενθυμίζεται ότι έως τις 8 Οκτωβρίου θα τρέχει η πρόσκληση για τη Δράση «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής (RIS3) στη Δυτική Ελλάδα» και έως τις 6 Σεπτεμβρίου για τη Δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΗΠΕΙΡΟΣ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, με τίτλο «Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα», εξέδωσε και η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της προγράμματος.

Η πρόσκληση, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, αφορά την ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, και θα είναι ανοιχτή έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες ή υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιφορτισμένες με τη διαχείριση των υποστηρικτικών μηχανισμών.

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό σχέδιο δράσης της υποστηρικτικής δομής και πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 300.000 ευρώ.

 • Υπενθυμίζεται ότι θα είναι ανοιχτή έως τις 10 Σεπτεμβρίου η πρόσκληση «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ στην Ήπειρο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών» στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της εγκεκριμένης Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ηπείρου: Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα, Βιομηχανία της εμπειρίας, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα, Υγεία-ευεξία.

ypaithros.gr

The post Προκήρυξη νέων δράσεων απο τις περιφέρειες appeared first on Agrotes.eu.

Source link