Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται, με αποτέλεσμα να καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σε περίπτωση μη εξόφλησης ή τακτοποίησης τρεχουσών οφειλών, δηλαδή οφειλών που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2017, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή σε ρύθμιση, εντός 60 ημερών από την λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

 
 
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δε δύναται να είναι μικρότερο από το ποσό των 50 ευρώ ανά πιστωτή, ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.

Αυτό ξεκαθαρίζει νέα εγκύκλιος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), η οποία αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης, τον τρόπο της τμηματικής εξόφλησης, δηλαδή το πλήθος των δόσεων, το ύψος του κουρέματος των οφειλών, ανάλογα με το ύψος των ασφαλιστικών των οφειλών, το πώς ελέγχεται η περιουσία (ως κριτήριο ένταξης στην εν λόγω ρύθμιση), αλλά και το πότε χάνει ένας οφειλέτης – μεταξύ αυτών και αγρότες- τη ρύθμιση.

Bρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Εγκύκλιο ΚΕΑΟ για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.pdf

Πιο αναλυτικά η εγκύκλιος του ΚΕΑΟ προβλέπει τα εξής:

1. Πεδίο εφαρμογής: Μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση όλες οι οφειλές που γεννήθηκαν έως 31/12/2017

Το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης –βάσει της σχετικής Υπουργικής Απόφασης- των 120 δόσεων διευρύνθηκε και πλέον στη ρύθμιση οφειλών βάσει των εν λόγω διατάξεων μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.

Τα πρόσωπα που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της και για τα οποία προβλεπόταν ως ανώτατο όριο οφειλών το ποσό των 50.000 ευρώ (φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, διμερής διαπραγμάτευση) μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως ύψους οφειλών.

Με τη σχετική Απόφαση στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 αντί του προ ισχύοντος χρονικού ορίου της 31ης/12/2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.

2. Τρόπος ρύθμισης: Εξόφληση σε έως 120 δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής

Ο οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του σε ισόποσες, μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές δόσεις για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο 5 εκατοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης και υπολογίζεται ετησίως.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δε δύναται να είναι μικρότερο από το ποσό των 50 ευρώ ανά πιστωτή, ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.

Πιο συγκεκριμένα, το Κ.Ε.Α.Ο. προτείνει ρυθμίσεις ανάλογα με την ύπαρξη ή μη πτωχευτικής και το ύψος του ποσού της οφειλής, ως εξής:

Ασφαλιστικές οφειλές έως 20.000 ευρώ

Για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) έως 20.000 ευρώ έχει εφαρμογή διάταξη της σχετικής Απόφασης:

· Για συνολικές βασικές οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ:

– Τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.

– Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ

– Μέγιστος αριθμός δόσεων 36

· Για συνολικές βασικές οφειλές προς ταμεία από 3.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ:

– Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

– Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ

– Μέγιστος αριθμός δόσεων 120

Ασφαλιστικές οφειλές έως 20.000 ευρώ αλλά ξεπερνούν το 85% των συνολικών οφειλών

Για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους (διμερής) και ανέρχονται έως 20.000 ευρώ ισχύουν τα παρακάτω :

– Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

– Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ

– Μέγιστος αριθμός δόσεων 120

Ασφαλιστικές οφειλές από 20.001 έως 125.000 ευρώ

Στα φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές προς τα ταμεία που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους (διμερής) και ανέρχονται από 20.000,01 ευρώ έως 125.000 ευρώ ισχύουν τα παρακάτω:

Το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον πληρείται και το ακόλουθο κριτήριο βιωσιμότητας: Ο λόγος του χρέους, όπως αυτό προκύπτει αφού από τη συνολική οφειλή προς Φ.Κ.Α. προαφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, προς το εισόδημα, είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

Οι προτάσεις ρύθμισης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

– Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

– Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ

– Μέγιστος αριθμός δόσεων 120

Ασφαλιστικές οφειλές πάνω από 125.000 ευρώ που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών

Για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. που υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις 85% των συνολικών οφειλών τους (διμερής) και υπερβαίνουν τις 125.000 ευρώ ισχύουν τα ακόλουθα:

– Το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Ο τελευταίος θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για 5 έτη τουλάχιστον, με άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α’ ή νομικό πρόσωπο. Το κόστος της παραπάνω έκθεσης βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

– Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέρει το ΚΕΑΟ σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

– Οι προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία υπερβαίνει το 50% αυτής. Ειδικότερα, οι τελευταίες διατάξεις ορίζουν ότι η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων εισφορών εργαζομένων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται και η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων.

3. Έλεγχος αξίας περιουσίας : Ποια είναι τα ανώτατα περιουσιακά πλαφόν, πέραν των οποίων δεν προβλέπεται ρύθμιση

Για τη διαμόρφωση προτάσεων – λύσεων ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων και το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών, που υποβάλλουν από κοινού αίτηση και ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών.

Το Κ.Ε.Α.Ο. δεν προτείνει ρυθμίσεις στις εξής περιπτώσεις:

■ Όταν διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

■ Όταν η συνολική οφειλή προς ρύθμιση υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και το σύνολο της αξίας της περιουσίας ξεπερνά το 25πλάσιο της προς ρύθμιση συνολικής οφειλής (όπως διαμορφώνεται μετά την προαφαίρεση του 85% των πρόσθετων τελών).

■ Όταν η συνολική οφειλή προς ρύθμιση υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ξεπερνά το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο εδάφιο (δηλαδή μεταξύ του 25×50.000) ή του εικοσαπλάσιου (20) της προς ρύθμιση οφειλής.

■ Όταν η συνολική οφειλή προς ρύθμιση υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ξεπερνά το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού που προκύπτει σύμφωνα με το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου (δηλαδή μεταξύ του 20×200.000) ή του δεκαπενταπλάσιου (15) της προς ρύθμιση οφειλής.

4. Απώλεια ρύθμισης : Τρεις περιπτώσεις στις οποίες «σπάει» ο διακανονισμός

Η ρύθμιση χάνεται, με αποτέλεσμα να καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, για τους παρακάτω λόγους:

– Μη καταβολή ή μερική καταβολή δόσεων έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις

– Μη υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους

– Μη εξόφληση ή τακτοποίηση τρεχουσών οφειλών, δηλαδή οφειλών που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2017, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή σε ρύθμιση, εντός 60 ημερών από την λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

 
agronews.gr
 
  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
 Source link