Τι πρέπει να ξέρετε για να πάρετε τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι για το 2019
Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους καλλιεργητές πιστοποιημένου σκληρού σιταριού της Ελλάδας καθορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1194/155613/08.12.2014 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιημένη ισχύει:

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους δικαιούχους γεωργούς.

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών.

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2018 ανέρχεται στα 11.870.803 ευρώ και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, ανέρχεται σε 250.000 εκτάρια.

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2018, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 47 ευρώ ανά εκτάριο.

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων σκληρού σίτου ανά έτος.

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

Όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 1) είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να χρησιμοποιούν ορισμένη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου σποράς (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 225020/31-3-2003 (Β ́492) “Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά”, όπως ισχύει. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 217265/28-01-2014 (Β ́ 203)»

2. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

3. Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται και με πιστοποιημένο σπόρο σποράς. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 120 κιλά ανά εκτάριο (12 κιλά ανά στρέμμα).

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης του σκληρού σίτου υποχρεούνται:

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013.

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0102: «ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ) ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

4. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες πιστοποιημένου σπόρου σποράς επί πενταετία. Σε περίπτωση καταστροφής τους, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ετικετών αυτών κατά το αντίστοιχο έτος ενίσχυσης.

Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι γεωργοί υποχρεούνται να υποβάλλουν:

α) τα τιμολόγια αγοράς σπόρου, ηλεκτρονικά πριν την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 και έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτής.

β) τις επίσημες ετικέτες πιστοποίησης (καρτέλες) του σπόρου που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.2 στοιχείο 1 της παρούσας, στην αρμόδια περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 30.06.2018.

Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου.

Όταν δεν συμφωνεί η ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου που αναφέρεται στις ετικέτες με εκείνη των τιμολογίων, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη από τις δύο.

Σε περίπτωση απώλειας ή άλλης επίσημης χρήσης των πρωτότυπων τιμολογίων, ο παραγωγός πρέπει να προσκομίσει γνήσια αντίγραφα τους, από το στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την πληρωμή του καθεστώτος, προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:

1. Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι:
έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης
έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς τουλάχιστον 120 κιλά ανά εκτάριο στα αγροτεμάχια με σκληρό σίτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω παραστατικά

2. Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις σκληρού σίτου προκειμένου να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.

3. Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

4. να κοινοποιηθούν τα προκύπτοντα στατιστικά στοιχεία στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

 
  agro24.gr
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitterSource link