Φυτοπροστατευτικά: Ένας στους πέντε χρήστες δεν διαβάζει ετικέτες, ένας στους δέκα δεν τηρεί τον χρόνο αναμονής μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής

Αυξάνει ο αριθμός των επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχει λάβει κατάρτιση για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Αυτό δείχνει η συλλογή στοιχείων από το ΥπΑΑΤ για την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών που έγινε στη χώρα μας στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το 2018 και τα συγκρίνει με αυτά που συλλέχθηκαν το 2016 και το 2014. Προβληματίζει το υψηλό ποσοστό, σχεδόν 20%, των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι δεν διαβάζουν τις ετικέτες των γεωργικών φαρμάκων είτε αν τις διαβάζουν δεν τις καταλαβαίνουν. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξεως του 17% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν ακολουθεί πάντα τη συνιστώμενη δόση που αναγράφεται στην ετικέτα. Παραμένει ακόμη πρόβλημα ο χρόνος αναμονής μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής, αφού ο ένας στους δέκα δεν τηρεί ή δεν τηρεί πάντα το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

Τα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν είκοσι τρεις (23) ερωτήσεις με προκαθορισμένες απαντήσεις, δύο (2) έως πέντε (5) ανά ερώτηση, που κάλυπταν διάφορα στοιχεία της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Από κάθε Περιφερειακή Ενότητα συμπληρώθηκαν τουλάχιστον εκατό (100), με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου δεν στάθηκε δυνατόν να συμπληρωθούν. Η συμμετοχή κάθε επαγγελματία χρήστη ήταν εθελοντική και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ήταν υποχρεωτικά ανώνυμα, έτσι ώστε οι ερωτώμενοι να περιγράψουν τις πραγματικές απαντήσεις που τους εξέφραζαν, χωρίς το φόβο άμεσων ή μελλοντικών νομικών συνεπειών.

Κατάρτιση
Στην έρευνα φαίνεται εμφανώς η σταδιακή αύξηση στον αριθμό των επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχει λάβει κατάρτιση για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Από ποσοστό 25% που είχαν λάβει κατάρτιση το 2014, έφτασε στο 42% το 2016 για να ξεπεράσει το 60% το 2018.

Συμβουλές από κατάστημα
Τα αποτελέσματα της συλλογής στοιχείων κατέδειξαν τη σημαντικότατη επιρροή του υπεύθυνου επιστήμονα – γεωτεχνικού του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην απόφαση του επαγγελματία χρήστη σχετικά με το αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι γεωργικό φάρμακο (το ποσοστό παραμένει υψηλό πάνω από 60% και στις χρονικές περιόδους που έγιναν οι έρευνες).

Χρήση παράνομων
Περισσότεροι από το 30% από τους ερωτηθέντες επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων δήλωσαν ότι έχουν δει ή έχουν χρησιμοποιήσει παράνομα γεωργικά φάρμακα και αυτό καταδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Στην ερώτηση δεν περιγράφεται ρητά ποιο θεωρείται παράνομο γεωργικό φάρμακο και είναι άγνωστο εάν οι ερωτώμενοι συμπεριέλαβαν στην απάντησή τους σκευάσματα που έχουν ανακληθεί και απαγορεύεται πλέον η χρήση τους ή άλλα σκευάσματα που δεν έχουν εγκριθεί αλλά φέρουν στη συσκευασία τους σαφείς φυτοπροστατευτικές ενδείξεις, τα οποία είναι κι αυτά παράνομα γεωργικά φάρμακα.

Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύεται το σημαντικό μέγεθος του προβλήματος των παράνομων γεωργικών φαρμάκων και η αναγκαιότητα λήψης αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου. Καμία βελτίωση δεν παρουσιάστηκε σε σχέση με 2014 και 2016 και αυτό καταδεικνύει την ένταση του προβλήματος.

Ανάγνωση ετικέτας
Είναι βασική απαίτηση η τήρηση των οριζόμενων στην ετικέτα των γεωργικών φαρμάκων και το ότι σχεδόν 20% των ερωτηθέντων απάντησαν είτε ότι δεν τη διαβάζουν είτε ότι τη διαβάζουν αλλά δεν την καταλαβαίνουν, δημιουργεί εύλογη ανησυχία.

Όπως επισημαίνει το ΥπΑΑΤ, οι επαγγελματίες χρήστες των γεωργικών φαρμάκων πρέπει μέσω κατάρτισης, ενημερωτικών ημερίδων και άλλων δράσεων να κατανοήσουν τη σημασία ανάγνωσης και τήρησης των οριζόμενων στην ετικέτα των γεωργικών φαρμάκων.

Επίσης, ο γεωτεχνικός, που επηρεάζει σημαντικά τον επαγγελματία χρήστη στην απόφαση για χρήση του γεωργικού φαρμάκου, πρέπει να προσφέρει αρωγή στον επαγγελματία χρήστη στην εφαρμογή των οριζόμενων επί της ετικέτας των γεωργικών φαρμάκων.

Υπολογισμός κατάλληλης δόσης
Και στην ερώτηση αυτή αναδεικνύεται ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος του γεωτεχνικού, ο οποίος σε σημαντικό ποσοστό ενημερώνει τον επαγγελματία χρήστη για την κατάλληλη δόση του γεωργικού φαρμάκου. Η εμπειρική γνώση της κατάλληλης δόσης, χωρίς τη συμβουλή γεωτεχνικού ή την ανάγνωση της ετικέτας, δημιουργεί ανησυχία, καθώς ο επαγγελματίας χρήστης δεν θα ενημερωθεί σε περίπτωση αλλαγής των ενδεικνυόμενων δόσεων. Πάντως σε χαμηλά επίπεδα ήταν οι απαντήσεις ότι τις υπολόγισαν από συμβουλές άλλων παραγωγών (2,27%) και ότι την γνώριζαν εμπειρικά (1,76%).

Συνιστώμενη δόση της ετικέτας
Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 17% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν ακολουθεί πάντα τη συνιστώμενη δόση. Όπως επισημαίνει το ΥπΑΑΤ πρέπει να γίνει σαφές στους επαγγελματίες χρήστες των γεωργικών φαρμάκων ότι η μη πιστή τήρηση των συνιστώμενων επί της ετικέτας δόσεων επιφέρει κυρώσεις καθώς δύναται να έχει ιδιαίτερα βλαβερές συνέπειες για την καλλιέργεια και για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή των παραγόμενων φυτικών προϊόντων και του περιβάλλοντος.

Χρόνος αναμονής μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής
Καμία βελτίωση δεν παρουσιάστηκε σε σχέση με 2014 και 2016 και αυτό καταδεικνύει την ένταση του προβλήματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ποσοστό σχεδόν 10% δεν τηρεί ή δεν τηρεί πάντα το απαιτούμενο χρονικό διάστημα αναμονής μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων και της συγκομιδής. Τέτοιες εφαρμογές είναι εξαιρετικά πιθανόν να προκαλέσουν την ανίχνευση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα φυτικά προϊόντα σε συγκεντρώσεις ανώτερες από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs), κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και τις ελληνικές εξαγωγές.

Χρήση σε καλλιέργεια που δεν αναφέρεται στην ετικέτα
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι η εφαρμογή τους σε καλλιέργεια που δεν αναφέρεται στην ετικέτα δηλαδή δεν είναι εγκεκριμένη η χρήση τους. Η μείωση των κινδύνων και των δυσμενών επιπτώσεων για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων απαιτεί την εξάλειψη της χρήσης τους σε καλλιέργειες, όπου δεν έχει εγκριθεί η χρήση τους. Καμία βελτίωση δεν παρουσιάστηκε σε σχέση με 2014 και 2016 (το ποσοστό παραμένει πάνω από 11% για όσους το κάνουν).

Μέσα ατομικής προστασίας
Αύξηση είχαμε στον αριθμό των χρηστών που δήλωσαν ότι φορούν πάντα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (80,16%), σε σχέση με το 2016 (75,95%) και το 2014 (67,76%). Η υποτίμηση των κινδύνων για την υγεία των επαγγελματιών χρηστών χαρακτηρίζει το ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι δεν φορούν ποτέ ή δεν φορούν πάντα τα μέσα ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα.

Διαχείριση πλεονάζον υλικού
Η διαχείριση του πλεονάζοντος ψεκαστικού υγρού στους μισούς σχεδόν από τους ερωτηθέντες γίνεται με επαναψεκασμό του χωραφιού. Ωστόσο η πρακτική του αδειάσματος στην άκρη του χωραφιού παραμένει σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 20%).

Διαχείριση κενών συσκευασίας
Η διαχείριση των κενών συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Παραμένει σε υψηλά επίπεδα η τοποθέτηση σε κάδο απορριμμάτων μετά από ξέπλυμα (το κάνει το 64,5%). Η πρακτική του καψίματος ή της ταφής είναι παράνομη (το κάνει το 18,89%).

Διαβάστε την έρευνα

Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr

 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitterSource link