Από 15 Φεβρουαρίου 2018 και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διάλυση του αλιευτικού σκάφους που έχει ενταχθεί για αποζημίωση από το Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» που αφορά στη Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους», καθώς και η έκδοση της Έκθεσης Επαλήθευσης- Πιστοποίησης (Πρακτικό Διάλυσης), από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ).

«Το ανωτέρω ορισθέν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της κάθε Πράξης, είναι δυνατόν να παραταθεί με την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων, το μέγιστο μέχρι 15 Οκτωβρίου 2018 (καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου πράξης), κατόπιν υποβολής πλήρως τεκμηριωμένου αιτήματος του Δικαιούχου και σε εύλογο χρόνο πριν τη λήξη αυτού.

Η παρέλευση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης, χωρίς ο Δικαιούχος να έχει προβεί σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης, ή υποβολή αιτήματος παράτασης, θεωρείται ως σιωπηρή παραίτηση του δικαιούχου και αποτελεί αιτία αυτοδίκαιης ανάκλησης της Ένταξης και Χρηματοδότησης της Πράξης από την ΕΥΔ/ΕΠΑΛΘ.»

Τα παραπάνω αναφέρονται στην 1η τροποποιητική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικήςκαι Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2018.

Πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ σε φορείς, για την διάσωση παραδοσιακών ξύλινων αλιευτικών σκαφών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μέτρου 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 – Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, καλεί τους φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να «υιοθετήσουν» παραδοσιακά ξύλινα αλιευτικά σκάφη, να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στο ΥΠΑΑΤ, το αργότερο μέχρι τις 15 Αυγούστου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορείς, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διάσωση αυτών το σκαφών, αναλαμβάνουν και την υποχρέωση του κόστους μεταφοράς των σκαφών, στον χώρο έκθεσής τους, καθώς και την υποχρέωση διατήρησης και συντήρησής τους.

Ιστορικό

Από το 1994 απ’ όταν και ξεκίνησε η εφαρμογή του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» που αφορά στη Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» και μέχρι σήμερα, έχουν αποσυρθεί συνολικά 4.542 αλιευτικά σκάφη, τόσο παράκτια (συμπεριλαμβανομένου των βιντζοτρατών) όσο και μέσης αλιείας (μηχανότρατες και γρι-γρι), ενώ 26 από αυτά δεν καταστράφηκαν αλλά διασώθηκαν ως παραδοσιακά και αποκλειστικά για μουσειακή χρήση.

Η συγχρηματοδότηση του μέτρου που ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα Κράτη – Μέλη και έχει ως απώτερο στόχο τη μείωση της αλιευτικής πίεσης στα ιχθυοαποθέματα.

“Με την απόσυρση των αλιευτικών σκαφών δεν αποσύρονται μόνο τα σκάφη, αλλά αποσύρονται, διαγράφονται οι άδειες τόσο από το εθνικό όσο και από το ευρωπαϊκό μητρώο” δήλωσε στο «Πρακτορείο FM» ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου και συμπλήρωσε “έτσι, συνολικά, μειώνεται ο αλιευτικός στόλος και ασκείται μικρότερη πίεση στα αλιεύματα”.

Από το Νοέμβριο του 2017 έχουν υποβληθεί συνολικά 1.341 αιτήσεις για ένταξη στο μέτρο απόσυρσης, από τις οποίες εντάχθηκαν 764 και ενώ ακόμη 522 πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν μπόρεσαν να ενταχθούν καθώς το οι πόροι του μέτρου εξαντλήθηκαν.

Παραδοσιακά ξύλινα σκάφη

Εν τω μεταξύ, το ΥΠΑΑΤ εξετάζει τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να σταματήσει η απόσυρση και το σπάσιμο των ξύλινων αλιευτικών σκαφών. “Μιλάμε για παραδοσιακά σκάφη με τεράστια πολιτιστική και πολιτισμική αξία και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να διασώσουμε από αυτά” δήλωσε ο κ. Αποστόλου και συνέχισε «σε διαρκή συνεννόηση με τον αρμόδιο Επίτροπο, το πρώτο που πήραμε ήταν αυτά που θα χαρακτηριστούν ως παραδοσιακά σκάφη, να τύχουν της ίδιας αποζημίωσης, εάν πήγαιναν για διάλυση, κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κάτοχο».

Μέχρι στιγμής, τα ξύλινα σκάφη τα οποία έχουν αποσυρθεί ανέρχονται σε 450. Από αυτά, 42 έχουν επιλεγεί από το ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα υπουργεία Πολιτισμού και Ναυτιλίας, για στη ένταξη στη διαδικασία χαρακτηρισμού τους ως παραδοσιακά.

Αξίζει να σημειωθεί, για τα εν λόγω σκάφη υπάρχει ήδη αρκετό ενδιαφέρον από φορείς για την έκθεσή τους, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν και όλες τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις διατήρησής τους.

“Για να αποφευχθούν τα εγκλήματα του παρελθόντος και παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ περιορίζεται στην απόσυρση των εν λόγω σκαφών, αναλάβαμε μια προσπάθεια για τη διάσωση των παραδοσιακών σκαφών, η οποία έχει ήδη υποστηριχθεί από πολλούς φορείς, δήμους, απλούς πολίτες”, δήλωσε στο «Πρακτορείο Fm» σχετικά ο αρμόδιος υπουργός.

agro24.gr


Source link