Η Επιτροπή πρότεινε να επιβάλει το Δικαστήριο κατ’ αποκοπή ποσό και ημερήσιες χρηματικές ποινές μέχρις ότου οι τρεις χώρες λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

ΠΗΓΗ