Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 266 παρ. 7 και παρ. 10 του ν.δ. 86/1969 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του
ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α΄/29-7-2003).
2. Την […]

ΠΗΓΗ