Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 266 παρ. 7 και παρ. 10 του ν.δ. 86/1969 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του
ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α΄/29-7-2003).
2. Την 25234/1637/7-4-76 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 640/Β/4-5-76), άρθρα 4 παρ. 4, 11 παρ. 2i και
23 παρ. 4 «Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου», άρθρο 18 παρ. 2α, 3 και 4 «Καταστατικό Κυνηγετικής Ομοσπονδίας», άρθρο 7 παρ. 1 και 2 «Καταστατικό Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας».
3. Τις αριθμ. 3942/01 και 3943/01 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
6. Το π.δ. 24/20-15 (Α/20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β’).
9. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) περί «Ανασύσταση των Υπουργείων «… και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
10. Το π.δ. 132/23-10-2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/Α’).
11. Το αριθμ. 894/3-7-2018 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας περί «καθορισμού ετήσιας
συνδρομής των κυνηγών -καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το έτος 2018 -2019».
12. Την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ,

αποφασίζουμε:

1) Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2018 – 2019, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών -μελών των
αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών συλλόγων», στο ποσό των εξήντα (60)
ευρώ.
2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των ανωτέρω Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
την Κυνηγετική Συνομοσπονδία ως ακολούθως:
α. ποσοστό 8,35% (ήτοι ποσό 5,00 €) καταβάλλεται στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία,
β. ποσοστό 66,83% (ήτοι ποσό 40,10 €) καταβάλλεται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας αντίστοιχα,
από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το
Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων.
3) Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς
για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας αντίστοιχα, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας. Τα σχετικά  παραστατικά κατάθεσης τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για
την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.
4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, σε όλα τα Δασαρχεία
και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.
5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αντίστοιχα υποχρεούνται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό Τραπεζικού
λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία
και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής τους αρμοδιότητας.
6) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων
εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων της για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων
και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού των.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΠΗΓΗ