Για την προστασία του θηραµατικού πλούτου απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραµάτων για πέντε (5) ακόµη χρόνια από 1-8-2018 µέχρι 31-7-2023, σε έκταση έξι χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα στρεµµάτων (6.712,00) στρεµ […]

ΠΗΓΗ