ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 12 του ν.δ. 996/1971 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων κ.λπ.» και του άρθρ. 262 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κωδικός», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρ. 19 του  ν. 3170/2003 «περί ζώων συντροφιάς κ.λπ.» (ΦΕΚ 91/Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα  Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5. Το π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) περί «Ανασύσταση των Υπουργείων «και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» .
8. Το π.δ. 132/23-10-2017 (ΦΕΚ 160/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν)»
9. Την υπ’ αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο»(ΦΕΚ 3722/Β΄).
10. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178 / 29.08.2014), όπως αυτό ισχύει.
11. Την αριθ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168Β΄/09-10-2015).
12. Τη σχετική θετική εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος των τελών έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019 ως ακολούθως:
1. Για τους κυνηγούς οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, κυνηγετικών συλλόγων:

Κατηγορίες τελών                                                     Ποσό  σε ευρώ
Τέλη για την έκδοση τοπικής άδειας κυνηγιού                    10 ευρώ
Τέλη για την έκδοση περιφερειακής άδειας κυνηγιού          30 ευρώ
Τέλη για την έκδοση γενικής άδειας κυνηγιού                      60 ευρώ

2. Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών
που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται με προσαύξηση ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ. 19 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α’).
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή.
Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.) :
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.
3.2. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας θήρας, η οποία
εκδίδεται από τη οικεία δασική αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο), στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή, με τα ακόλουθα κατά κατηγορία τέλη:

Διάρκεια της άδειας θήρας                              Τέλος σε ευρώ
α) Μέχρι 15 ημέρες                                                60,00 ευρώ
β) Μέχρι 2 μήνες                                                  120,00 ευρώ
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο          150,00 ευρώ

3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια θήρας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 (ΦΕΚ 141/Α’), σε συνδυασμό με εκείνες του π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119/Α’) και του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) που αφορούν στη μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων έκδοσης των σχετικών πράξεων στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική
αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Περιβάλλοντος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Οικονομικών και Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

ΠΗΓΗ