Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 20/09/2018 και ώρα 12:00.

ΠΗΓΗ