Για την προστασία του θηραµατικού πλούτου απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραµάτων για πέντε (5) ακόµη χρόνια από 1-8-2018 µέχρι 31-7-2023, σε έκταση έξι χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα στρεµµάτων (6.712,00) στρεµµάτων, που βρίσκεται στην περιοχή του ∆ηµοσίου δάσους Σκρα – Φανού, περιοχής ευθύνης του ∆ασαρχείου Γουµένισσας.

Τα όρια της περιοχής απαγόρευσης έχουν ως εξής:
Ξεκινάει από τον επαρχιακό δρόµο Αξιούπολης – Σκρα στη θέση «Βρύση Λοχία» και µε κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί το ρέµα Λοχία µέχρι που συναντά το ρέµα Νεροφάγωµα. Το ακολουθεί ανατολικά µέχρι που συναντά ανώνυµο ρέµα, στα όρια των συστάδων 19θ και 19η, το ακολουθεί προς βορά µέχρι τα σύνορα µε τη FYROM, τα οποία ακολουθεί προς ανατολάς µέχρι που συναντά το ανώνυµο ρέµα (Πυραµίδα 67/ε) που το ακολουθεί προς νότο µέχρι τη θέση «Μύλοι Χασάν Μπέη»όπου συναντά δασικό δρόµο που τον ακολουθεί µε κατεύθυνση νοτιοδυτική µέχρι τη θέση «Ράχες» όπου συναντά τον επαρχιακό δρόµο Αξιούπολης – Σκρά που τον ακολουθεί δυτικά µέχρι τη θέση «Βρύση Λοχία» όπου και η αφετηρία.

Οι παραβάτες αυτής της απαγορευτικής διάταξης, η οποία αρχίζει από την 1-8-2018 και λήγει την 31-7-2023, τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων και διαταγµάτων που ισχύουν για το κυνήγι.

Η τήρηση και η εφαρµογή της διάταξης αυτής ανατίθεται στα όργανα της ∆ασικής Υπηρεσίας, την Αστυνοµία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Οµοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νοµού και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη.

ΠΗΓΗ