Σε ότι αφορά την Κατοικία, το Π.Δ. διακρίνει σε περιοχές «Γενικής Κατοικίας» και  «Αμιγούς Κατοικίας».  

ΠΗΓΗ