Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

Τομείς παρέμβασης είναι οι φυλές των ζώων ανά περιοχή κατανομής, όπως αυτές εμφανίζονται στον πίνακα του άρθρου 5 της με αριθ. 401/48520/29-3-2018 ΥΑ και το ύψος της ενίσχυσης ανά ΜΖΚ ανά κατηγορία ζώου ορίζεται στο άρθρο 6 της παραπάνω ΥΑ.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση εφόσον:

 • είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα του άρθρου 5 της παρούσας
 • εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, όπως αυτές φαίνονται στο άρθρο 5 της παρούσας
 • εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

  Τα ως άνω κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

  Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

 • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
 • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για 10 έτη.
 • Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

Περίοδος υποβολής

από 3/7/2018 έως 22/7/2018

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον σύνδεσμο: http://p2.dikaiomata.gr/M1019 με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για την υποβολή της ΕΑΕ. Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η αίτηση στήριξης περιλαμβάνει στοιχεία, τόσο του υποψήφιου δικαιούχου όσο και του ζωικού κεφαλαίου για …

 

Η αίτηση στήριξης περιλαμβάνει στοιχεία, τόσο του υποψήφιου δικαιούχου όσο και του ζωικού κεφαλαίου για το οποίο αιτείται την ενίσχυση και ειδικότερα:

 • τη φυλή του ζώου
 • τον αριθμό των ζώων (αρσενικών και θηλυκών ζώων)
 • την ηλικία του ζώου
 • το φύλο του ζώου
 • την περιοχή παρέμβασης
 • τον κωδικό και την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • στοιχεία του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου: αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, προσωπικό e-mail), ταχυδρομική δ/νση
 • άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται.

Σε περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου η αίτηση στήριξης συνοδεύεται από αντίγραφο καταστατικού νομίμως θεωρημένο και απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου. Όλα τα συνοδευόμενα παραστατικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Π.Σ.

Τι χρηματοδοτείται

Η αναπλήρωση της απώλεια του εισοδήματος που επιφέρει η διατήρηση Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου Αυτόχθονων Φυλών.

Προϋπολογισμός

€ 38.000.000

ΠΗΓΗ