ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΖΩΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ Γ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η Γ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμἑνες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσειτιμής, για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα, για την κάλυψη των αναγκὡν του εκτροφείου θηραμάτων της Ομοσπονδίας στην Κρήνη Πατρών, συνολικού προϋπολογισμού 33.165,00 ευρώ συμπερολαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Ομοσπονδίας την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Γούναρη 9-Ι Ι. 2ος όροφος, Πάτρα.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό της Γ’ ΚΟΠ», θα είναι καθαρογραμμἑνες και θα κατατεθούν μέχρι την 20-7-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης 14:00, στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Ομοσπονδίας.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν και περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματα της που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις τεχνικές προδιαγραφές και  τους όρους της διακήρυξης από τα γραφεία της Ομοσπονδίας ή να αποστείλουν email στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@gkop.gr

Για περισσότερος πληροφορίες – διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2610-361671/72 και fax: 2610-346614, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από ώρα 09:00 – 15:00.

Ο Αντιπρόεδρος Διαμαντόπουλος Άγγελος

Ο Γεν. Γραμματέας Γραμματσούλιας Παναγιώτης

ΠΗΓΗ