Ζώα που μετακινούνται από περιοχές της «Προσβληθείσας Ζώνης», σε οποιαδήποτε περιοχή Κράτους Μέλους ή τρίτης χώρας.

ΠΗΓΗ