Ομιλία – συζήτηση για τους Κυνηγούς (και όχι μόνο) με συμπεράσματα και προτάσεις για την προστασία και την υγιή συνύπαρξη και ανάπτυξη της πέρδικας της Χίου ανάμεσα σ΄ όλη την υπόλοιπη πανίδα και χλωρί […]

ΠΗΓΗ