Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαρκών υπερβάσεων των οριακών τιμών της σωματιδιακή ύλης (PM10) και του διοξειδίου του αζώτου (NO2) – Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία παραπέμπονται στις δικαστικές αίθουσες για την παραβίαση των ορίων…

ΠΗΓΗ